Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Biblioteka

Bibliotekos darbo laikas

I – IV        8.00 – 17.00
V               8.00 – 15.45

 

Elektroninis paštas:
biblioteka@znaumiestis.silute.lm.lt

 

Bibliotekoje dirba:    

 • Bibliotekos vedėja Regina Vingienė
 • Bibliotekininkė Ksevera Toliušienė

 

Tikslas:
Gimnazijos biblioteka – atviras švietimo, informacijos ir kultūros centras, mokymosi vieta, galimybė gilinti žinias, surasti informaciją ir prasmingai praleisti laisvalaikį.

Uždaviniai:

 1. Skatinti mokinius skaityti knygas naudojantis įvairiais bibliotekos informaciniais šaltiniais. Lavinti moksleivių vertybines nuostatas, skatinti kūrybiškai ir aktyviai mokytis, siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymosi rezultatų.
 2. Kryptingai komplektuoti knygų fondą,  efektyviai panaudoti įvairiose laikmenose sukauptą  bibliotekos fondą.
 3. Bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, mokiniais, socialiniais partneriais dalyvaujant modernėjančiame ugdymo procese ir renginiuose.

Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės:

 1. Naudojamos sąvokos:

1.1. Biblioteka – vieta kur išduodami leidiniai į namus.

1.2. Skaitykla – knygų , periodinių ir kitų leidinių skaitymui, darbui su kompiuteriais vieta.

1.3. Skaitytojas – asmuo turintis skaitytojo formuliarą (imantis ir grąžinantis bibliotekos leidinius).

1.4. Lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje ar skaitykloje (ruošiantis pamokas, ieškantis informacijos, dirbantis kompiuteriu, skaitantis spaudą ir t.t.).

 1. Gimnazijos bibliotekos ir skaityklos fondai, joje esanti įranga yra gimnazijos turtas kuriuo gali naudotis visi gimnazijos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai ir bendruomenės nariai, ugdymo, ugdymosi bei savišvietos tikslais.
 2. Naudojimasis biblioteka ir skaitykla yra nemokamas.
 3. Naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklės nustato naudojimosi fondais tvarką.
 4. Naudojimosi kopijavimo aparatu, skeneriu ar spausdintuvu tvarką nustato atskiros taisyklės.
 5. Bibliotekos ir skaityklos  darbo laikas nurodomas ant durų.
 6. Paskutinį mėnesio penktadienį bibliotekoje – savitvarkos diena. Tą dieną skaitytojai ir lankytojai neaptarnaujami, išskyrus  skubius ir neatidėliotinus kopijavimo, spausdinimo darbus.
 7. Bibliotekoje išduodami leidiniai į namus (15-ai dienų), teikiamos bibliografinės konsultacijos, kopijavimo ir spausdinimo, skenavimo paslaugos.
 8. Iš bibliotekos leidiniai išduodami tik skaitytojams.
 9. Vadovėliai ir leidiniai gali būti išduodami buvusiems mokyklos mokiniams už nustatytą užstatą (du kartus didesnį nei kainuoja leidinys).
 10. Skaitykloje:

11.1. skaityklos knygos ir periodiniai leidiniai skaitomi tik skaityklos patalpose;

11.2. išimtiniais atvejais, mokytojams leidiniai gali būti išduodami į klasę pamokai;

11.3. skaitykloje esančiais kompiuteriais mokiniai naudojasi mokymosi užduotims atlikti.

 1. Skaitytojas turi teisę:

12.1. gauti išsamią informaciją apie skaityklos ir bibliotekos fondus ir jos teikiamas paslaugas;

12.2. naudotis visais turimais informacijos šaltiniais (spaudiniais, vadovėliais, periodiniais leidiniais, katalogu, kompiuteriais, internetu ir kt.);

12.3. pateikti užklausą žodžiu, raštu, elektroniniu paštu: biblioteka@znaumiestis.silute.lm.lt.

 1. Skaitytojas ir lankytojas privalo:

13.1. skaityklose dirbti be striukių ir paltų;

13.2. tausoti ir saugoti spaudinius, negadinti inventoriaus, kito turto;

13.3. laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems;

13.4. nevalgyti, negerti, nesinaudoti mobiliuoju telefonu;

13.5. nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos;

13.6. baigus darbą sutvarkyti darbo vietą.

 1. Skaitytojų ir lankytojų atsakomybė:

14.1. pametę ar sugadinę knygą skaitytojai ar lankytojai atsiskaito pagal mokyklos direktoriaus įsakymą „Dėl pamestų vadovėlių ir kitos literatūros iš bibliotekos fondo“;

14.2. palikdamas mokyklą, skaitytojas privalo grąžinti visas paimtas knygas bibliotekininkėms, o vadovėlius – dalyko mokytojui (tai darbuotojai patvirtina parašu atsiskaitymo lapelyje);

14.3. tyčia sugadinęs bibliotekos ar skaityklos turtą, pažeidęs bibliotekos ar skaityklos tvarkos nuostatus, skaitytojas ar lankytojas įspėjamas dėl netinkamo elgesio, informuojamas klasės auklėtojas, tėvai arba globėjai;

14.4. skaitytojams ir lankytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems nustatytą tvarką ar šias taisykles gali būti laikinai arba visam laikui atimta teisė naudotis biblioteka ar skaitykla, taikomos kitos, vidaus tvarkos taisyklėse numatytos poveikio priemonės.


Aprūpinimas vadovėliais

Už  mokinio  krepšelio  lėšas, skirtas mokymo priemonėms,   įsigyjamos sertifikuotos  mokymo  priemonės, ugdymo procesui reikalinga literatūra, vadovėliai, papildantys mokymo priemones (knygos mokytojams, chrestomatijos, skaitiniai, uždavinynai, žinynai), kompiuterių mokymo priemonės, įrašytos galiojančių ir rekomenduojančių įsigyti MKP sąrašuose,  specialiosios mokymo priemonės, įrašytos rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąraše, daiktai, medžiagos ir įranga (dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingos darbo, kūrybos, informacinės ir vaizdinės priemonės

Mokinių pratybų  sąsiuviniai, mokytojams pasiūlius, dalyko metodinei grupei pritarus, įsigyjami  už  tėvų  lėšas.

Pagal mokinių skaičių klasėse, galiojančių bendrojo lavinimo  vadovėlių  ir jų   komplektų   sąrašą ir   skaičių mokykloje, skirtas lėšas nustatomos įsigijimo galimybės. Renkami   mokytojų  pageidavimai,  suderinti  dalyko metodinėje grupėje. Mokytojų  pageidavimus  apibendrina  aprūpinimo vadovėliais  grupė. Esant   lėšų  trūkumui, užsakant  vadovėlius, pirmumas teikiamas  vadovėliams, kurie  skirti   dirbti  pagal atnaujintas   ugdymo  programas,  vadovėliams, kurie  reikalingi išplėstiniam     kursui mokyti ir  tęsti, klasėms, kuriose  mokinių skaičius  didesnis  nei   esama   vadovėlių, vadovėliams,  kuriems   neužteko   lėšų praėjusių   metų   užsakyme.  Grupės   pateiktą   siūlymą  aprobuoja   mokyklos   taryba.

Mokymo   priemonių   įsigijimas: renkami   mokytojų   pageidavimai, pritarus metodinei grupei, pageidavimai apibendrinami mokyklos   aprūpinimo   vadovėliais    grupėje. Trūkstant   lėšų, atsižvelgiama į   turimas priemones, pageidavimų aktualumą  ir kt.

Vykdomas viešasis vadovėlių   ir  priemonių  pirkimas, sudaromos sutartys.

Bibliotekininkas  vadovėlius  mokslo  metų  pradžioje  ar   jų  eigoje  išduoda    dalykų  mokytojams. Mokytojai  vadovėlius išdalina pagal sudarytą klasės mokinių sąrašą, o  pasibaigus mokslo metams surenka, patikrina jų  būklę  ir  grąžina  į  vadovėlių saugojimo  patalpas.  Mokiniai  sąraše  pasirašo, tuo  įsipareigoja vadovėlius   saugoti. Sugadinęs   ar pametęs  vadovėlį  mokinys  pakeičia jį  nauju  arba  atlygina pinigais.

Jei   vadovėlių  mokiniams  nepakanka, pirmumo  eilė  suteikiama  tiems mokiniams, kurie   gyvena  toliau  nuo gimnazijos. Papildomų  ar vasaros darbų laikotarpiui vadovėlius mokiniai pasiima iš bibliotekos asmeniškai.

Išėjus iš  mokyklos mokiniui dokumentai išduodami tik grąžinus vadovėlius (bibliotekininkei patvirtinus parašu).