Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Nuostatai

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 23 d.

sprendimu Nr. T1- 314

 

ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos (toliau – gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, trumpasis pavadinimas – Žemaičių Naumiesčio gimnazija. Duomenys apie gimnaziją, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190696786.
 3. Įsteigta 1921 m. liepos 1 d.
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
 5. Savininkas – Šilutės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. l, LT-99133 Šilutė, Šilutės r. sav. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
 6. Buveinė – Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., LT-99204 Šilutės r. sav.
 7. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 8. Tipas – gimnazija.
 9. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.
 10. Mokymo kalba – lietuvių.
 11. Mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai:
 • grupinis mokymasis kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu;
 • pavienis mokymasis savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu.
 1. Vykdomos švietimo programos – vidurinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.
 2. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai – brandos atestatas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas, pažyma išvykstantiems mokiniams per mokslo metus.
 3. Gimnazijos struktūrinis padalinys:
  • Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo skyrius;

14.2. įsteigimo data – 2016 m. rugsėjo 1 d.;

14.3. buveinė – Martyno Mažvydo g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., 99417, Šilutės r. sav.;

14.4. vykdomos švietimo programos – pradinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo;

14.5. mokymo kalba – lietuvių;

14.6. mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai – grupinis mokymasis kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienis mokymasis savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu;

 • išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai – pradinio išsilavinimo pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas.
 1. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITyS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
 2. Gimnazijos veiklos rūšys:
  • pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
  • kitos švietimo veiklos rūšys:
   • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
   • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
   • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
   • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
   • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
   • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
   • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
   • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • kitos ne švietimo veiklos rūšys:
   • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
   • kitas, niekur nepriskirtas, keleivių vežimas sausumos transportu, kodas 49.39;
   • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
   • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
   • ekskursijų organizavimas, kodas 79.12;
   • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
 1. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.
 2. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
  • teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą;
  • tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
  • teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
  • užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.
 3. Vykdydama jai pavestus uždavinius gimnazija:
  • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
  • rengia pagrindinio antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
  • vykdo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
  • rengia ikimokyklinio ugdymo programą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, atsižvelgiant į Gardamo seniūnijos ir Skyriaus bendruomenės poreikius bei interesus, ir suderina su gimnazijos taryba bei Šilutės rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliotu asmeniu;
  • vykdo mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
  • teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, prireikus specialiąją ir medicinos pagalbą, užtikrina profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;
  • organizuoja mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizuoja mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
  • sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;
  • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
  • kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
  • organizuoja mokinių maitinimą, vežiojimą į mokyklą ir iš jos į namus, renginius, varžybas;
  • viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas;
  • išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 III SKYRIUSGIMNAZIJOS TEISĖS ir pareigos

 

 1. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
  • parinkti mokymo(si) metodus, formas ir būdus;
  • kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius;
  • bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
  • stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  • gauti paramą ir naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
  • reikalauti iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybės už materialinės žalos padarymą.
 2. Gimnazija privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką, ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą.

 

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Gimnazijos veikla organizuojama pagal gimnazijos strateginį veiklos planą, suderintą su Gimnazijos taryba ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, metinį veiklos planą, suderintą su Gimnazijos taryba, ugdymo planus, suderintus su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvarkos aprašus, taisykles, reglamentus, patvirtintus gimnazijos direktoriaus.
 2. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.
 3. Direktorius:
  • organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina gimnazijos veiklą, valdymo, materialinius ir intelektinius išteklius;
  • inicijuoja gimnazijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, ugdymo planų, švietimo programų rengimą, juos tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;
  • tvirtina gimnazijos struktūrą;
  • nustato gimnazijos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;
  • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • priima mokinius Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;
  • suderinęs su gimnazijos taryba ar darbuotojų atstovais, tvirtina gimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas bei kitus, gimnazijos veiklą reglamentuojančius, dokumentus;
  • organizuoja mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • organizuoja gimnazijos veiklos įsivertinimą;
  • leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  • sudaro teisės aktų nustatytas bei kitas komisijas, darbo grupes;
  • organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • sudaro gimnazijos vardu sutartis;
  • organizuoja gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą;
  • užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  • garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
  • inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  • bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  • atstovauja gimnazijai kitose institucijose;
  • užtikrina veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  • sudaro gimnazijos vaiko gerovės komisiją, tvirtina jos reglamentą, kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka;
  • vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
  • dalį savo funkcijų, teisės aktų nustatyta tvarka, gali pavesti atlikti pavaduotojams.

26.  Gimnazijos direktorius atsako už:26.1.  gimnazijos veiklą ir jos rezultatus;26.2.  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų vykdymą, tinkamą funkcijų atlikimą;26.3.  demokratinį gimnazijos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią gimnazijos aplinką;

 • asmens duomenų teisinę apsaugą;

26.5.  mokinių pavėžėjimo ir maitinimo organizavimą,  gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą gimnazijoje.

 1. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai:
  • dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl gimnazijos veiklos;
  • teikia siūlymus dėl gimnazijos metinio veiklos plano bei jo įgyvendinimo, gimnazijos struktūros, nuostatų pakeitimų;
  • tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
 2. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba:
  • metodinė grupė, kuriai vadovauja atviru balsavimu grupės narių susirinkime dvejiems mokslo metams išrinktas pirmininkas:
   • racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;
   • aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją;
   • tariasi dėl bendrojo ugdymo dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, ugdymo dalykų, jų modulių pasiūlos;
   • susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų;
   • derina individualizuotas mokinių ugdymo programas;
   • nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi patirtimi;
   • dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;
   • aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, derina juos su gimnazijos veiklos tikslais, analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;
   • keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;
   • vykdo kitas, teisės aktais ar gimnazijos direktoriaus nustatytas funkcijas;
  • metodinė taryba, kurią sudaro direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai ir mokytojų tarybos deleguotas atstovas:
   • dalyvauja ir teikia siūlymus nagrinėjant, planuojant, reglamentuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
   • aptaria gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
   • inicijuoja mokytojų, metodinių grupių bendradarbiavimą, pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
   • vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą;
   • koordinuoja metodinių grupių veiklą siekiant ugdymo dermės, tęstinumo, kokybės užtikrinimo, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo;
   • vykdo kitas, teisės aktais ar gimnazijos direktoriaus nustatytas, funkcijas;
  • metodinei tarybai vadovauja taryboje atviru balsavimu dvejiems mokslo metams išrinktas pirmininkas;
  • metodinės tarybos, grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Direktorius gali:
  • organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasitarimus ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
  • skirti klasės vadovus mokinių dorovės, pilietinėms, tautinėms bei patriotinėms nuostatoms ugdyti, klasės ugdomąjį procesą koordinuoti, vadovauti klasės bendruomenei ir atstovauti jos interesus.
 4. Ugdymo proceso organizavimo ir įgyvendinimo, ugdymo aprūpinimo, ugdymo aplinkos, ūkinių, finansinių, ekonominių klausimų sprendimui Gimnazijos direktorius gali sudaryti direkcinę tarybą.

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

 1. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto gimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą šiuose nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę gimnazijos valdymo priežiūrą.
 2. Gimnazijos taryba yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui,  aktualių klausimų sprendimui.

Gimnazijos taryba sudaroma dvejiems metams iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės ar socialinių partnerių atstovų. Tarybos nariu negali būti Mokyklos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio pasitikėjimo) valstybės tarnautojai.

 1. Į tarybą atstovus deleguoja: gimnazijos tėvų taryba – 3 tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojų taryba – 3 mokytojus, mokinių taryba – 3 I-IV klasių mokinius, gimnazijos direktorius – 1 vietos bendruomenės ar socialinių partnerių atstovą.
 2. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame tarybos posėdyje.
 3. Posėdžius organizuoja tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus tarybos pirmininko ar gimnazijos direktoriaus iniciatyva, gali būti sušauktas neeilinis tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai įteisinami gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 4. Gimnazijos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tarybos nario pareigomis.
 5. Gimnazijos taryba:
  • teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria gimnazijos strateginiam planui, metinės veiklos planui, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus;
  • teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos struktūros tobulinimo;
  • išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus Šilutės rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo, veiklos tobulinimo;
  • svarsto gimnazijos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;
  • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos, viešo konkurso laisvai gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas, stebėtojo teisėmis į asmenų priėmimo dirbti mokytoju atrankos pokalbį, teikia siūlymus, atestuojant gimnazijos direktorių, jo pavaduotojus ugdymui;
  • kasmet vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 6. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą metuose atsiskaito juos rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.
 7. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje, dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti, tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys, asmenys.
 8. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.
 9. mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.
 10. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Į posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
 11. Posėdžius šaukia gimnazijos direktorius.
 12. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3 tarybos narių, dirbančių gimnazijoje, kaip pagrindinėje darbovietėje. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų   tarybos narių balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai įteisinami gimnazijos direktoriaus  įsakymu.
 13. Mokytojų taryba:
  • svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • teikia siūlymus dėl gimnazijos metinės veiklos plano, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų bei jų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
  • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
  • deleguoja atstovus į gimnazijos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją, metodinę tarybą;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 14. Gimnazijoje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – mokinių taryba. Jos nariai yra klasių deleguoti (po vieną iš klasės) atstovai. Tarybai vadovauja pirmininkas (I-III gimnazijos klasių mokinys), kurį vieneriems mokslo metams renka mokinių tarybos nariai.
 15. mokinių tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per pusmetį. Prireikus, tarybos pirmininko ar gimnazijos direktoriaus iniciatyva, gali būti sušauktas neeilinis mokinių tarybos posėdis.
 16. Posėdžius šaukia tarybos pirmininka
 17. Mokinių tarybos posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 18. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina arba kai jo elgesys nesuderinamas su mokinių tarybos nario pareigomis.
 19. Mokinių taryba:
  • inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo vaikų švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
  • atstovauja mokinių interesams gimnazijos taryboje bei kitose savivaldos institucijose;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje;
  • dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą.
 20. Gimnazijoje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija – tėvų taryba. Jos nariai – klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų deleguoti asmenys. Vadovauja tarybos narių dvejiems mokslo metams atviru balsavimu išrinktas pirmininkas.
 21. Posėdžiai šaukiami ne rečiau, kaip du kartus per metus. Prireikus, pirmininko arba gimnazijos direktoriaus iniciatyva, šaukiamas neeilinis posėdis. Taryba kartą metuose už savo veiklą atsiskaito visuotiniam tėvų susirinkimui.
 22. Tėvų taryba:
  • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
  • deleguoja atstovus į gimnazijos tarybą;
  • nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
  • svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
  • aptaria mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;
  • padeda organizuoti renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti profesinį orientavimą;
  • inicijuoja paramos gimnazijai teikimą.
 23. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ar klasės vadovo iniciatyva gali būti renkamas klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas. Klasės tėvų komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Klasės tėvų komitetas su klasės vadovu aptaria lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus tėvų tarybai.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ ir GIMNAZIJOS veiklos priežiūra

 

 1. Gimnazija patikėjimo teise ar pagal panaudos sutartis valdo, naudoja ir disponuoja Šilutės rajono savivaldybės ir valstybės pastatais, inventoriumi, mokymo priemonėmis, kitu ilgalaikiu materialiuoju, ilgalaikiu nematerialiuoju ir trumpalaikiu turtu įstatymų ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos lėšos:
  • valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
  • lėšos už teikiamas paslaugas, patalpų nuomą bei paramos ir labdaros lėšos;
  • fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
  • kitos, teisėtu būdu įgytos, lėšos.
 3. Gimnazija yra asignavimų valdytojas. Buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo gimnazijos vyriausiasis buhalteris.
 4. Gimnazijos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 5. Gimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė, Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 6. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiant išorinius vertintojus.
 7. Veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Mokyklos direktorius.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbia viešus pranešimus ir informaciją apie gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas, pasiekimus bei kitą informaciją.
 2. Gimnazijos nuostatų nauja redakcija, pakeitimai, papildymai derinami su gimnazijos taryba, juos tvirtina Šilutės rajono savivaldybės taryba.
 3. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Šilutės rajono savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos, gimnazijos direktoriaus ar gimnazijos tarybos
 4. Gimnazijos buveinė keičiama, skyriai steigiami ir jų veikla nutraukiama Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 5. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma gimnazijos struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

Savivaldybės meras

 

PRITARTA

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos tarybos

protokoliniu nutarimu

(protokolas 2020 m. kovo 30 d. Nr. D3-27