Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Veiklos vertinimas

Giluminiam veiklos įsivertinimui pasirinkti rodikliai 2021/2022 m.m.

1 Sritis. Rezultatai

Tema: 1.2. Pasiekimai ir pažanga

Veiklos rodikliai: 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

      1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga

2 sritis. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys

Tema: 2.1. Ugdymo planavimas

Veiklos rodiklis: 2.1.1. Ugdymo tikslai

Tema: 2.4. Vertinimas ugdant

Veiklos rodiklis: 2.4.1 Vertinimas ugdymui

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2021-2022 m. m.

Etapai

Veikla

Data

Atsakingas

Pastabos

Planavimas

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos plano sudarymas.

2021 m. spalio mėn. 1 sav.

Įsivertinimo grupė

 

Giluminis  veiklos kokybės įsivertinimas

Srities giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui nustatymas.

2021 m. lapkričio mėn.

Gimnazijos taryba

 

Pasirinktos srities analizė

Iliustracijų kūrimas darbo grupėse, veiklos rodiklių požymių nustatymas, vertinimo šaltinių ir metodų numatymas.

2021-12-01 – 2021-12-22

Įsivertinimo darbo grupės

 

Vertinimo instrumentų rengimas.

2022-01-10 – 2022-01-28

Įsivertinimo darbo grupės

 

Duomenų rinkimas ir apdorojimas.

2022-01-31 – 2022-03-31

Įsivertinimo darbo grupės

 

Surinktų duomenų ir rezultatų ataskaitos

rengimas.

2022 m. balandžio, gegužės mėn.

Ž. Daukšienė,

įsivertinimo grupė

 

Atsiskaitymas, informavimas

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ataskaitos bei veiklos tobulinimo rekomendacijų pristatymas gimnazijos

bendruomenei.

2022 m. birželio mėn.

Ž. Daukšienė,

įsivertinimo grupė

 

2019-2020 M. M.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo aspektas (sritis/tema/rodiklis)

 1. Lyderystė ir vadyba

4.3.  Asmeninis meistriškumas

4.3.1. Kompetencija

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

 

 1. Įsivertinimo tikslai:

Išsiaiškinti ar:

 • mokytojams patinka jų darbas ir dirba kaip savo srities profesionalai – šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai;
 • mokytojai laikosi pedagogo etikos, tobulina savo socialinius emocinius gebėjimus;
 • išsiaiškinti mokytojų atkaklumą ir nuoseklumą bei reiklumą sau;
 • mokytojai ir mokyklos administracija planuoja asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekia.

 

 1. Įsivertinimo dalyviai: mokiniai, mokytojai, administracija.
 2. Įsivertinimo metodai: anketavimas, dokumentų analizė,

Įsivertinimo informacijos šaltiniai: Mokytojų apklausa (raštu ir žodžiu). Mokytojų asmens bylos. Dokumentų analizė (mokytojų metinės veiklos ataskaitos, kvalifikacijos tobulinimo lentelės, pamokų stebėsenos protokolai, integruotų pamokų planas). IQES klausimynas mokiniams ir mokytojams.

 

 1. Vertinimo rezultatai:

Veiklos rodiklis

Įvertinimas (lygis)

Vertinimo pagrindimas

4.3.1. Kompetencija

3

Visi mokytojai yra savo dalyko profesionalai, besidomintys dalyko naujovėmis ir jas veiksmingai taikantys pamokose, kurias veda įdomiai ir veiksmingai, net tik suteikdami mokiniams žinių, bet ir mokydami jas pritaikyti praktikoje. 88 proc. mokytojų mėgsta savo darbą. 13 proc. mokytojų susiduria su įvairiais sunkumais, kuriems išspręsti pristinga pedagoginių kompetencijų.

Visų mokytojų požiūris į darbą, kolegas, mokinius, tėvus yra pozityvus.  Visi mokytojai ir 67 proc. mokinių teigia, kad mokytojai laikosi pedagoginės etikos. 62 proc. mokinių ir 94 proc. mokytojų nurodo, kad skatinamas mokinių gebėjimas įsivertinti ir pasitikėti savimi. 75 proc. mokytojų ir 69 proc. mokinių teigia,  kad mokytojai sudomina mokomuoju dalyku. 94 proc. mokytojų ir 89 proc. mokinių teigia, kad mokytojai padeda mokiniams spręsti mokymosi problemas, atsižvelgia į kiekvieno mokinio individualias galimybes. 94 proc. mokytojų ir 88 proc. mokinių nurodo, kad mokytojai ruošia   dalykinėms olimpiadoms, konkursams, konferencijoms. Visi mokytojai ir 79 proc. mokinių teigia, kad  naudoja  įvairius šiuolaikiškus  mokymo metodus. 74 proc. mokytojų ir mokinių teigia, kad mokytojai naudojasi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Visi mokytojai moka vadovauti mokymuisi ir geba sukurti tinkamą aplinką, skatina mokinius gautą informaciją vertinti kritiškai. 94 proc. mokytojų dalijasi savo gerąja patirtimi.

 

4.3.2.Nuolatinis profesinis tobulėjimas

 

 

2-3

Gimnazijoje susitarta dėl kvalifikacijos kėlimo būdų ir formų, apmokėjimo už seminarus, kursus, kelionės išlaidas tvarkos. Administracija mokytojams sudaro sąlygas mokytis įvairiomis formomis: seminaruose, kursuose, nuotoliniuose kursuose.

Mokytojai kelia savo dalykinę kvalifikaciją ir tobulina kompetencijas su mokiniais dalyvaudami rajoniniuose, respublikiniuose  konkursuose bei projektuose.

Visi mokytojai mokslo metų pabaigoje įsivertina savo veiklą.

95% mokytojų nusimato profesinio tobulėjimo veiklas ir sritis.

Visi  mokytojai iš mokyklos administracijos laiku gauna informaciją apie galimybę tobulinti  asmeninį meistriškumą.

82%  respondentų teigia, kad mokytojai atsakingai dalyvauja darbo grupėse veiklos pokyčiams įgyvendinti.

95%  mokytojų nuolat kelia kvalifikaciją, siekia nuolatinio asmeninio meistriškumo ir juo paremia nuostatą, kuo geriau atlikti savo darbą, bendradarbiauja su kolegomis, vesdami integruotas pamokas ir pamokas netradicinėse erdvėse.

Dauguma mokytojų pamokose pritaiko kursuose bei seminaruose įgytas žinias bei kompetencijas.

Visi mokytojai gimnazijoje dalijasi patirtimi, sulaukia dalykinės, socialinės bei asmeninės paramos iš kolegų

 30%  mokytojų dalijasi patirtimi rajone.

 Gimnazijoje numatomos įvairios ugdymosi veiklos tobulinimo kryptys, būdai, priemonės.

 

 

 

 

 1. Stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai

Stiprieji veiklos aspektai:

Teiginiai

Nuoroda į rodiklius

Visi mokytojai   naudoja  įvairius šiuolaikiškus  mokymo metodus.

2.2.1.

Mokytojai puikūs savo srities specialistai.

4.3.1.

Gerosios patirties sklaida.

4.2.1.

Mokytojai jaučiasi atsakingi už metodinės grupės, kuriai priklauso, tikslų pasiekimą.

4.1.1.

Pokyčiams vykdyti gimnazijoje yra suformuojamos darbo grupės.

4.1.3.

Mokytojai iš kolegų sulaukia dalykinės paramos.

4.2.1.

Mokyklos vadovai paaiškina pokyčių priežastis.

4.2.1

 

Tobulintini veiklos aspektai:

Teiginiai

Nuoroda į rodiklius

Mokinių sudominimas mokomaisiais dalykais.

3.2.1.

Mokytojų kompiuterinio raštingumo tobulinimas.

3.2.2.

Ne visi mokytojai teikia vienodą dėmesį taisyklių laikymuisi.

4.1.1.

Mokytojai nepakankamai skatinami pateikti idėjas pokyčiams.

4.1.2.

Ne visi mokytojai mato vykdomų pokyčių naudą.

4.1.3.

 

 1. Įsivertinimo rekomendacijos ir įsipareigojimai mokyklos veiklos tobulinimui:

Taikyti šiuolaikiškus metodus atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.

Skatinti mokytojus bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, dalintis idėjomis ir praktika.

Įsigyti  didaktinių – metodinių priemonių atskirų dalykų mokymui.

Tobulinti mokytojų kompiuterinį raštingumą.

Laikytis vienodų taisyklių.

Skatinti mokytojus siūlyti ir įgyvendinti idėjas pokyčiams

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                          Vilma Bartušienė

laikinai einanti direktorės pareigas

                                                                                                        

Įsivertinimo grupės koordinatorė                                                          Žavinta Daukšienė

 

3.4.3. Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

(aprašymas iki 50 žodžių)

Padidėjo aukštesniuoju pasiekimų lygiu įvertintų VBE darbų skaičius – 11% (buvo 6,5), iš jų vienas darbas įvertintas 100 balų.

Sumažėjo iš viso praleistų pamokų skaičius.

 Tarptautiniame 5-12 klasių mokinių rašinio konkurse laimėta II-oji vieta. Rajono olimpiadose ir konkursuose laimėtos keturios I-os, keturios II-os ir viena III-ia vieta. 21 gimnazijos mokinys tapo respublikinio vertimų ir iliustracijų konkurso ,,Tavo žvilgsnis“ laureatais.

Įgyvendinami projektai „Kokybės krepšelis“ir „Mokomės. Dalijamės. Augame“

 

3.4.4. Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

 

(aprašymas iki 50 žodžių)

69% mokinių padedami mokytojų moka įsivertinti savo pažangą. 77% mokinių teigia, kad mokytojai padeda pažinti jų gabumus.

2019-2020 m. m. pasiekimų įvertinimo balo vidurkis 7,75, pakilo 0,02. 0,4% padidėjo mokinių, baigusių aukštesniuoju pasiekimų lygiu, skaičius. 100% II–os klasės mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą, 65,7% (buvo 61,9) jų tęsia mokymąsi gimnazijoje.

Puslapis atnaujintas: 2021 lapkričio 16