Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriaus

2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V1- 88

(2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V1-46 patvirtinta redakcija)

Vidaus tvarkos taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklės (toliau –Taisyklės) nustato gimnazijos ugdymo proceso organizavimo, aprūpinimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarką, mokinio teises, pareigas ir atsakomybę.

II. Ugdymo proceso reglamentavimas.

2. Ugdymo periodai ir jų trukmė, pamokų skaičius per savaitę nustatomi Ugdymo planu.

3. Pamokų seka ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų laikas nustatomas pamokų tvarkaraščiu ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų grafiku:

3.1. pamokų tvarkaraštyje mokiniams nurodomas pamokos numeris, pavadinimas ir vieta;

3.2. neformaliojo ugdymo užsiėmimų grafike nurodoma veiklos laikas.

4. Pamokos pradžią skelbia skambutis, pabaigą, vadovaudamasis skambučiu, skelbia mokytojas.

5. Gimnazijoje taikoma kabinetinė sistema:

5.1. kiekvienai klasei susirinkimų ir kitų užsiėmimų vedimui skiriamas kabinetas:

5.1.1. pirmą mėnesio savaitę aptariami organizaciniai klausimai;

5.1.2. antrą – klasės pasiekimai, pasiekimų pokyčiai, vykdoma mokinių pasiekimų savianalizė;

5.1.3. trečią – socialiniai įgūdžiai;

5.1.4. ketvirtą – teminė valandėlė pagal klasės darbo planą.

6. Kabinete skiriama vieta klasės kampeliui.

7. Klasės kampelyje turi būti:

7.1. klasės darbo planas pusmečiui;

7.2. klasės savivalda;

7.3. budėjimo gimnazijoje grafiko išrašas;

7.4. ugdymo proceso grafiko išrašas;

7.5. kita, klasės vadovo ir savivaldos nuožiūra.

8. Nustatomos dienos:

8.1. pirmadienis – Direkcinės tarybos posėdžiai, pasitarimai;

8.2. antradienis – mokinių savivaldos diena, neformaliojo švietimo mokytojų susirinkimai;

8.3. trečiadienis:

pirmas mėnesio – Vaiko gerovės komisijos posėdžiai;

antras – metodinių grupių susirinkimai;

trečias – mokytojų susirinkimai (posėdžiai);

ketvirtas – klasių vadovų susirinkimai, darbo grupių, tarybų (metodinės, gimnazijos) susirinkimai;

8.4. penktadienis – renginiai, savitvarka, tėvų susirinkimai, tėvų komitetų posėdžiai.

III. Ugdymo ir veiklos planavimas, rezultatų apskaita:

9. Ugdymas planuojamas ir įgyvendinamas Bendrųjų ugdymo planų pagrindu parengtu ir su Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėju suderintu ir gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Ugdymo planu:

9.1. iki gegužės 1 d. pateikiama dalykų, dalykų kursų, pasirenkamųjų dalykų, modulių, neformaliojo ugdymo programų pasiūla;

9.2. gegužės 1-20 d. vykdoma mokinių apklausa;

9.3. Bendrųjų ugdymo planų ir apklausos pagrindu, atsižvelgusi į finansines galimybes, direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iki birželio 5 d. parengia Ugdymo plano projektą;

9.4. pagal projektą birželio 5-10 d. derinami mokinių pasirinkimai;

9.5. projekto derinimas Bendrųjų ugdymo planų nustatyta tvarka baigiamas iki rugpjūčio 31 d.;

9.6. ugdymo planas rengiamas vieniems mokslo metams.

10. Veikla planuojama:

10.1. direkcinės tarybos nustatytu grafiku strateginio planavimo grupės bei gimnazijos institucijų parengtu, Gimnazijos tarybos pritarimu direktoriaus patvirtintu Metų veiklos planu:

10.1.1. metų tikslų, uždavinių bei jų įgyvendinimo priemonių plano projektą rengia strateginio planavimo grupė;

10.1.2. projektas suderinamas su Gimnazijos taryba;

10.1.3. vadovaudamosi suderintu priemonių planu gimnazijos institucijos parengia savo veiklos planus:

10.1.3.1. klasių veiklos planai rengiami mokslo metų pusmečiams: pirmam parengiamas iki rugsėjo 15 d., antram – iki vasario 1 d.;

10.1.4. veiklos planų derinimas baigiamas iki pirmojo mokslo metų pusmečio pabaigos;

10.1.5. veiklos planas gali būti koreguojamas rugsėjo 1-ai dienai;

10.2. pagal metų Veiklos planą, mokslo metų Ugdymo planą bei kitus dokumentus parengtu Mėnesio veiklos grafiku:

10.2.1. grafiko projektas parengiamas iki 20-os mėnesio dienos ir patalpinamas adresu Mokykla/Direktorius/dokuments/mėnesiografikųprojektai/mėnuo;

10.2.2. atsakingi už veiklos organizavimą asmenys (administracijos), atsižvelgę į jau esamus įrašus, įrašo papildymus, planuojamas veiklas, jų vykdymo datas;

10.2.3. projektas 24-ą dieną (ar anksčiau, jei 24 – ne darbo diena) patalpinamas tinkle Mokykla1/raštinė2/ dokuments/mėnesiografikųprojektai/mėnuo;

10.2.4. gimnazijos institucijų vadovai, mokytojai, atsakingi už renginius, per 3 d. d., suderinę su jau esamais įrašais, nurodo savo renginių datas ir laiką;

10.2.5. grafikas koreguojamas (jei 12.2.4 punkte nurodyti asmenys nenumatė datų ar valandų, numato jų vadovai), tvirtinamas ir skelbiamas ne vėliau kaip dvi dienos iki mėnesio pradžios:

10.2.5.1. visas – tinkle Mokykla/direktorius ir Mokykla1/raštinė2,

10.2.5.2. be ugdymo priežiūros dalies – internetiniame puslapyje bei vidaus tinklo kompiuteryje „Biblioteka“;

10.3. pagal Mėnesio veiklos grafiką parengta „Savaitės veikla“:

10.3.1. Savaitės veikla skelbiama penktadienį:

10.3.1.1. internetiniame puslapyje;

10.3.1.2. vidaus tinklo kompiuteryje „Biblioteka“;

10.3.1.3. tvarkaraščio lentoje.

11. Mokinių žinios vertinamos vadovaujantis gimnazijos direktoriaus patvirtintu Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu:

11.1. ugdymosi pasiekimai (pažymiai) fiksuojami elektroniniame dienyne Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų nustatyta tvarka;

11.2. pusmečio pažymys – aritmetinis vidurkis, apvalintas iki sveiko skaičiaus. Metinis pažymys – apvalintas pusmečių pažymių aritmetinis vidurkis;

11.3. pažymiai išvedami paskutinę pusmečio ar mokslo metų savaitę, bet ne vėliau kaip paskutinę pusmečio darbo dieną, jei nenustatyta kitaip, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;

11.4. stebimi (vedami) tarpiniai mokinių pasiekimai:

11.4.1. pildomas Mokinio individualios pažangos lapas, aptariama su tėvais, dalykų mokytojais;

11.4.2. pasiekimai aptariami direkcinėje taryboje, įvertinant pažangos pokyčius, teiktą pagalbą.

12. Mokiniai keliami į aukštesnę klasę, skiriami papildomi darbai, nustatoma jų trukmė, paliekami kartoti kurso mokytojų siūlymu ir ŠMM nustatyta tvarka“:

12.1. keliamosios klasės mokinys, dėl objektyvių priežasčių turintis vieno ugdymo plano dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, gali būti keliamas į aukštesnę klasę;

12.2. mokiniui, turinčiam 1-3 ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, skiriami papildomi darbai;

12.3. mokinys, turintis 4 ir daugiau ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, paprastai paliekamas kartoti ugdymo programas;

12.4. mokinio, turinčio vieno ar daugiau dalykų papildomo darbo (jei buvo skirti) nepatenkinamus įvertinimus kėlimo klausimą, atsižvelgęs į mokytojų tarybos siūlymą, sprendžia direktorius.

13. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu.

14. Pažangumo suvestinės ir kita informacija apie pasiekimus parengiama Gimnazijos bendruomenės informavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka per 5 darbo dienas po pusmečio ar mokslo metų pabaigos.

15. Kita ugdymo apskaita vedama pagrindinio korpuso mokytojų kambaryje esančiame riboto naudojimo segtuve „Žinios apie mokinius“, kuriame talpinama:

15.1. žinios apie mokinius, jų tėvus, globėjus (adresai, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai);

15.2. rekomendacijos apie mokinių sveikatą;

15.3. saugaus elgesio instruktažai.

16. Ugdomosios veiklos klasėje apskaitą veda klasės vadovas „Klasės segtuve“, kuriame turi būti:

16.1. klasės charakteristika;

16.2. klasės darbo planas;

16.3. dalyvavimo gimnazijos renginiuose, akcijose aprašymai;

16.4. dalyvavimo kitoje veikloje aprašymai;

16.5. mokinių, dalyvaujančių neformaliajame švietime gimnazijoje bei kitose neformaliojo švietimo įstaigose sąrašai;

16.6. mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą pagrindinis ir rezervinis sąrašai;

16.7. mokinių, pavėžėjamų į gimnaziją ir iš jos, sąrašas ir maršrutai;

16.8. duomenys apie socialinės veiklos vykdymą.

IV. Darbo ir poilsio laikas, laisvalaikis

17. Darbo savaitės trukmė – 5 dienos.

18. Pamokų trukmė 45 min. (ekstremaliais atvejais pamokos gali būti sutrumpintos iki 30 min.). Atskirais atvejais pamokos gali būti sudvejintos.

19. Pamokų pradžia 8.00 val. Pamokų skaičius – ne daugiau 8 (trečiadieniais – 6) pamokos per dieną (mokiniui – 7).

20. Pamokų laikas:

20.1. 1 pamoka 8.00- 8.45 (8.00 – 8.30);

20.2. 2 pamoka 8.55-9.40 (8.40 – 9.10);

20.3. 3 pamoka 9.50-10.35 (9.20 – 9.50);

20.4. 4 pamoka 10.45-11.30 (10.00 – 10.30);

20.5. 5 pamoka 12.05 -12.50 (10.40 – 11.10);

20.6. 6 pamoka 13.00 -13.45 (11.45 – 12.15);

20.7. 7 pamoka 13.55 -14.40 (12.25 – 12.55);

20.8. 8 pamoka 14.50 -15.35 (13.05 – 13.35).

21. Lankyti pamokas privalo visi mokiniai:

21.1. lankomumo apskaita ir kontrolė vykdoma vadovaujantis Lankomumo kontrolės ir apskaitos tvarkos aprašu;

21.2. mokinių praleistų pamokų apskaita vedama elektroniniame dienyne;

21.3. klasių vadovai, remdamiesi gautais dokumentais, praleistas pamokas suskirsto pagal praleidimo priežastis.

21.4. mokiniui susirgus ar dėl kitų netikėtai atsiradusių priežasčių negalint atvykti į gimnaziją, tėvai (18 m. amžiaus ir vyresnis – pats mokinys) apie tai informuoja klasės vadovą, o jo nesant gimnazijoje – raštinės vedėją, telefonu, žodžiu, el. paštu;

21.4.1. grįžęs į gimnaziją, mokinys per 2 darbo dienas pateikia pateisinimo dokumentus, tėvų (savo) prašymą pateisinti praleistas pamokas arba praleidimo priežastis paaiškina raštu;

21.5. mokiniui iki 14 metų, esančiam lankomumo ar elgesio rizikos grupėje, neatvykus į gimnaziją dėl nežinomų priežasčių, klasės vadovas informuoja (žinute el. dienyne ar kitu, tėvams priimtinu, būdu) mokinio tėvus.

22. Mokinys, norintis išvykti iš vienos ar kelių pamokų, klasės vadovui pateikia dokumentą, įrodantį išvykimo būtinumą arba prašymą:

22.1. mokinys gali kreiptis turėdamas raštišką tėvų sutikimą arba tėvams apie tai informavus klasės vadovą;

22.2. 18 m. ir vyresni mokiniai kreipiasi patys;

22.3. išleidimo pagal prašymą klausimą sprendžia klasės vadovas, sprendimą įrašydamas prašyme;

22.4. nesant klasės vadovo gimnazijoje, išleidimo iš pamokų klausimą sprendžia socialinis pedagogas.

23. Pamokos, praleistos direktoriaus įsakymu dalyvaujant renginiuose ar atstovaujant gimnaziją už jos ribų, įskaitomos į darbo laiką.

24. Pertraukų trukmė po 1, 2, 3, 5, 6 ir 7 pamokų 10 min., po 4 – 35 min.:

25. Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis:

25.1. šiomis dienomis mokiniams dalyvaujant renginiuose ar atstovaujant gimnaziją už jos ribų, poilsio diena iškeliama į kitą dieną.

26. Laisvalaikio renginiai ir renginiai, nesusiję su mokinių ugdymu (nenumatyti ugdymo plane), organizuojami ne pamokų metu.

27. Neformaliojo švietimo programas (būrelius) mokiniai renkasi pagal poreikius ir gimnazijos galimybes Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

28. Dalyvavimas gimnazijos organizuotuose kultūriniuose ir sporto renginiuose klasei yra privalomas.

29. Klasių vakarėliai organizuojami kiekvieno mėnesio trečią penktadienį klasės kabinete, prieš tai nustatyta tvarka suderinus su gimnazijos administracija.

30. Poilsio vakarai, diskotekos organizuojami pagal gimnazijos renginių planą, Diskotekų organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

V. Mokinio teisės, pareigos ir atsakomybė

31. Mokinys turi teisę:

31.1. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje (esant tam tikroms aplinkybėms, kai kurių dalykų mokytis savarankiškai) ir įgyti išsilavinimą;

31.2. sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

31.3. gauti geros kokybės švietimą;

31.4. pasirinkti formaliojo švietimo programas, programų kursus, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo programas;

31.5. gauti informacinę pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą, su mokymusi susijusią, informaciją, dalyvauti sprendžiant personalinius klausimus;

31.6. gauti socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą;

31.7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir aplinką:

31.7.1. pasirinkti vietą klasėje pagal ūgį ir regėjimą (vadovaujantis rekomendacijomis apie mokinių sveikatą);

31.8. neleisti patikrinti asmeninių daiktų nedalyvaujant vienam iš tėvų (globėjų rūpintojų);

31.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

31.10. į sveikatos priežiūrą gimnazijoje;

31.11. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, teikti pasiūlymus dėl galimo mokymo proceso organizavimo gerinimo;

31.12. gauti profesinio informavimo ir švietimo informacinę pagalbą,

31.13. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

31.14. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

31.15. nustatyta tvarka nutraukti mokymąsi;

31.16. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas;

31.17. turėti minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;

31.18. konsultuotis;

31.19. dalyvauti renginiuose, olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose, konferencijose;

31.20. būti supažindintam su saugos reikalavimais bei vidaus tvarkos taisyklėmis;

31.21. už labai gerą mokymąsi, elgesį, sportinę veiklą, nepriekaištingą pamokų lankymą, aktyvų dalyvavimą gimnazijos bei klasės gyvenime būti paskatintam:

31.21.1. padėka žodžiu;

31.21.2. padėka raštu;

31.21.3. padėka tėvams;

31.21.4. proginiais padėkos raštais;

31.21.5. gimnazijos padėkos raštais;

31.21.6. aukštesnių (kitų) instancijų padėkos raštais;

31.21.7. asmenine dovana;

31.21.8. nemokama ekskursija;

31.21.9. viešu pasiekimų skelbimu;

31.21.10. leidimu anksčiau laiko baigti mokslo metus (bet ne anksčiau, nei baigiamos pamokos);

31.21.11. geriausio m. m. mokinio, sportininko, meniškiausio mokinio, mokinio, padariusio didžiausią pažangą, nominacija;

31.21.12. įrašymu į garbės knygą.

32. Mokinio pareigos:

32.1. laikytis šių taisyklių, mokinio elgesio nuostatų, mokymo sutarties sąlygų, kitų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių, dokumentų reikalavimų:

32.1.1. pareikalavus, raštu paaiškinti šių reikalavimų ir taisyklių pažeidimų aplinkybes;

32.2. lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

32.3. nustatyta tvarka dalyvauti organizuojamuose kontroliniuose žinių patikrinimuose, testuose, pasiekimų patikrinimuose, talkose bei kituose renginiuose;

32.4. mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

32.5. savo gyvenime vadovautis bendrosiomis žmogaus vertybėmis, LR įstatymais, teisinėmis bei visuotinai priimtinomis elgesio normomis. Laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

32.6. gerbti gimtąją kalbą, kitas kalbas bei kultūras;

32.7. vykdyti gimnazijos vadovybės ir pedagogų reikalavimus, tiesiogiai susijusius su mokymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu;

32.8. vadovautis pamokų tvarkaraščiu, jo pakeitimais ir pamokų laiko grafiku. Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis pamokos darbo tvarkos;

32.9. iš pamokos išeiti tik leidus mokytojui (esant būtinam reikalui);

32.10. laikytis higienos ir etikos reikalavimų:

32.10.1. gimnazijoje būti švariai, tvarkingai apsirengus:

32.10.1.1. vaikinams – klasikinio stiliaus kelnės, džinsai, marškiniai, marškinėliai;

32.10.1.2. merginoms – sijonas, klasikinio stiliaus kelnės, džinsai, palaidinė, suknelė;

32.10.2. Gimnazisto uniformos vilkėjimo reglamento nustatyta tvarka vilkėti uniformą;

32.11. kūno kultūros pamokose dalyvauti tik su sportine apranga;

32.12. grįžus į gimnaziją (po ligos ar nebuvus dėl kitų priežasčių) pateikti klasės vadovui/mokytojui pateisinamąjį dokumentą dėl praleistų pamokų ar praleidimo priežastis paaiškinti raštu;

32.13. saugoti savo daiktus, gerbti valstybės ir kitų asmenų nuosavybę, tausoti gimnazijos inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas;

32.14. leisti gimnazijos darbuotojams, iš kurių vienas direktorius, direktoriaus pavaduotojas ar socialinis pedagogas, gimnazijoje ar jos teritorijoje patikrinti asmeninius daiktus, jei kyla pagrįstas įtarimas turint šių taisyklių 33.3, 33.10 punktuose nurodytų daiktų

32.15. užkirsti kelią arba informuoti apie rengiamus ar vykdomus nusikaltimus ir kitą draudžiamą veiklą;

32.16. išvykstant iš gimnazijos atsiskaityti su biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju, grąžinti mokinio pažymėjimą.

33. Mokiniui draudžiama:

33.1. pamokų metu išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius be gimnazijos direktoriui ar jo įgalioto asmens leidimo;

33.2. ateiti į gimnaziją ar jos teritoriją vartojus alkoholinius gėrimus, neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichotropinių medžiagų;

33.2.1. alkoholio vartojimo ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų faktą nustato ne mažiau kaip dviejų mokytojų arba tėvų komisija ir surašo pranešimą;

33.3. atsinešti į gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, cigarečių (įskaitant elektronines) ir kitų tabako gaminių, ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų, sveikatai pavojingų daiktų bei daiktų nesusijusių su ugdymo procesu;

33.4. naudoti fizinį ar psichologinį smurtą ar prievartą kitų gimnazijos bendruomenės narių atžvilgiu;

33.5. gimnazijoje ar jos teritorijoje rūkyti (įskaitant elektronines cigaretes), vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas, energetinius gėrimus, keiktis, gadinti žaliuosius plotus, šiukšlinti;

33.6. pamokos metu vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką, savavališkai išeiti iš pamokų;

33.7. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais;

33.8. fotografuoti, filmuoti, daryti garso įrašus be asmens sutikimo;

33.9. gimnazijos patalpose žaisti aktyvius, azartinius ar jiems prilyginamus žaidimus (kortomis, pinigais), garsiai leisti muzikinius įrašus;

33.10. įsinešti į gimnaziją garso įrašus, literatūrą, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ir propaguoja karą, žiaurų elgesį, rasizmą, smurtą, pornografiją;

33.11. be leidimo imti gimnazijos dokumentus;

33.12. sudaryti turtinius sandėrius tarp mokinių ir kitų asmenų;

33.13. gadinti ar pasisavinti gimnazijos ar kitų asmenų turtą;

33.14. pamokų metu dėvėti sportinę aprangą (išskyrus kūno kultūros pamokas), patalpose būti su kepure, gobtuvu; vilkėti laisvalaikio drabužius (šortus, sportinius marškinėlius, paplūdimio avalynę);

33.15. be būtino reikalo kviestis į gimnaziją draugus ar pažįstamus (išskyrus atskirus renginius).

34. Mokinio vidaus tvarkos, mokinio elgesio normų pažeidimai gali būti svarstomi Direkcinės, Mokytojų, Gimnazijos tarybose, Vaiko gerovės komisijoje ir/ar skiriamos nuobaudos:

34.1. įspėjimas raštu;

34.2. pastaba;

34.3. papeikimas;

34.4. informacija PK, Vaiko teisių apsaugos tarnybai, kitoms žinyboms;

34.5. minimalios priežiūros priemonių taikymas;

34.6. perkėlimas į kitą mokyklą.

35. Svarstant mokinio elgesį kviečiami dalyvauti mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

35.1. į posėdį mokinys ir/ar tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami raštu, kvietimą įteikiant asmeniškai (gavimą patvirtina parašu) arba išsiunčiant paštu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ar telefonu (įskaitant SMS) ne vėliau, kaip 3 dienos iki posėdžio;

35.2. mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) (mokinių iki 16 m. amžiaus) nedalyvavimas svarstyme dėl nežinomų priežasčių, turint įrodymų apie kvietimo gavimą, laikoma nedalyvavimu be pateisinamų priežasčių, klausimas sprendžiamas jiems nedalyvaujant (arba svarstymas atidedamas);

35.3. su priimtu sprendimu posėdyje nedalyvavę kviesti asmenys (mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami raštu;

36. nuobauda skiriama mokiniui pateikus pasiaiškinimą raštu arba remiantis įrašais protokole:

36.1. nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus pažeidimui, bet ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo ir ne vėliau, kaip po trijų mėnesių nuo pažeidimo padarymo dienos;

36.2. nuobauda galioja vienerius metus;

36.3. nuobaudos galiojimo, laikas VGK siūlymu, gali būti sutrumpintas.

37. Mokinys, kuriam buvo taikytos šių Taisyklių 34.2 ir 34.3 punktuose nurodytos nuobaudos vienus metus po nuobaudos skyrimo praranda teisę į šių taisyklių 31.21.2, 31.21.5, 31.21.7, 31.21.8, 31.21.10, 31.21.11 (geriausio m. m. mokinio), 31.21.12 punktuose numatytus skatinimus bei kitas lengvatas (dalyvauti nemokamoje diskotekoje, atleidimą nuo pamokų paties prašymu ir pan.).

38. Mokinys (iki 14 m. jo tėvai (globėjai, rūpintojai) už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą atsako materialiai.

VI. Socialinė pagalba ir sveikatos priežiūra

39. Toliau kaip 3 kilometrus nuo mokyklos gyvenantys mokiniai pavežami į mokyklą ir iš jos maršrutiniais arba mokykliniu autobusais:

39.1. rugsėjo 1-10 dienomis sudaromi tokių mokinių sąrašai, nurodant maršrutus (maršrutinio transporto sustojimo vietas) važiavimo atstumus ir galimus vežėjus;

39.2. sąrašas tvirtinamas direktoriaus įsakymu;

39.3. sudaromas mokinių vežimo mokykliniais autobusais grafikas;

39.4. išduodami Mokinio pažymėjimai (su nurodytu maršrutu);

39.5. pažymėjimų išdavimas baigiamas iki rugsėjo 15 d.;

39.6. Mokinio pažymėjimą pametus, dublikatas išduodamas per 7 kalendorines dienas;

39.6.1. mokinys, pametęs ar kitaip praradęs Mokinio pažymėjimą nepraėjus jo galiojimo terminui, turi sumokėti su jo gamyba ir išdavimu susijusias išlaidas;

39.7. sudarant vežimo mokykliniu autobusu grafiką, kiekvienais metais pagal galimybes nustatomas kitas mokinių vežimo eiliškumas pagal vietoves;

39.8. vežimo grafikas derinamas su pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščiais.

40. Į varžybas, konkursus, olimpiadas, egzaminus, paskatinamąsias ekskursijas mokiniai vežami nemokamai.

41. Mokiniai iš socialiai remtinų šeimų nemokamai maitinami karštais pietumis:

41.1. pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimus sudaromas maitinamų mokinių sąrašas;

41.2. Vaiko gerovės komisijos sprendimu sudaromas rezervinis nemokamą maitinimą galinčių gauti mokinių sąrašas.

42. Pietūs valgomi pagal grafiką pertraukos po 4 pamokos metu, vadovaujantis „Mokinių maitinimo vykdymo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka:

42.1. pirmiausiai maitinami klasės pagrindiniame sąraše esantys mokiniai;

42.2. nesant mokinio klasėje maitinami klasės rezervinio sąrašo mokiniai eilės tvarka;

42.3. esant laisvų porcijų, maitinami kitų klasių rezerviniuose sąrašuose esantys mokiniai.

43. Vedama valgiusių mokinių apskaita.

44. Gimnazijai dirbant kitokia forma, išduodami maisto paketai į namus:

44.1. paraiška dėl maisto paketų išdavimo paslaugos teikėjui pateikiama prieš 10 dienų.

45. Sveikatos priežiūrą gimnazijoje vykdo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro skirtas visuomenės sveikatos specialistas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu:

45.1. mokinių sveikatos tikrinimas vykdomas individualiai gegužės – rugpjūčio mėnesiais;

45.2. iki rugsėjo 15 d. mokiniai užpildytus sveikatos pažymėjimus pateikia klasės vadovui;

45.3. klasės vadovas pažymėjimus nedelsiant perduoda visuomenės sveikatos priežiūros specialistei;

45.4. iki rugsėjo 20 d. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pateikia rekomendacijos apie mokinių sveikatą.

46. Mokinių sveikatos pažymėjimai saugomi visuomenės sveikatos priežiūros specialistės kabinete:

46.1. mokslo metų pabaigoje Mokinio sveikatos pažymėjimai grąžinami mokiniams, jiems už tai pasirašius.

47. Pertraukų metu vėdinamos klasės (atidarius langus):

47.1. pertraukos metu 5-8 klasių mokiniai klasėje gali būti tik kartu su mokytoju.

48. Gavus traumą ar susirgus mokinys nukreipiamas į pirminio sveikatos priežiūros įstaigą arba kviečiama greitoji medicininė pagalba.

49. Pirmosios pagalbos priemonės laikomos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, technologijų, kūno kultūros, chemijos ir fizikos kabinetuose bei raštinėje.

VII. Saugios ugdymo aplinkos sudarymas

50. Gimnazijos pastatas atrakinamas ir užrakinamas pagal grafiką, suderintą su gimnazijos autobuso važiavimo grafiku. II korpusas atrakinamas 7.30 val., užrakinamas – 17 val.

51. Kailiniai, striukės, paltai – paliekami nurodytoje rūbinėje:

51.1. rūbinės 1-6 pamokų metu rakinamos;

51.2. rūbai, sportinė apranga gali būti laikomi individualiam naudojimui skirtose spintose;

52. Gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama:

52.1. rūkyti (įskaitant elektronines cigaretes);

52.2. vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, energetinius gėrimus, prekiauti jais, platinti šiomis temomis literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius;

52.3. naudoti pirotechnikos gaminius;

52.4. prekiauti (išskyrus prekybą leidiniais ir pagal iš anksto sudarytas sutartis).

53. Į gimnaziją įleidžiami tik užsiregistravę asmenys.

54. Interesantai ir svečiai registruojami nurodytose vietose (registracijos vietos nurodomos prie įėjimo).

55. Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi kontroliuoja:

55.1. budintis klasės vadovas;

55.2. budintis mokytojas;

55.3. poilsio vakare – gimnazijos pedagogai, mokinių tarybos atstovai, tėvai;

55.4. renginiuose – jų organizatoriai;

55.5. mokiniams, siekiant užtikrinti jų saugumą, rekomenduojama:

55.5.1. pertraukų, laisvų pamokų metu būti gimnazijos patalpose, skaitykloje, laisvalaikio salėje;

55.5.2. renginio metu būti gimnazijos patalpose, salėje ar kitoje renginio organizavimo vietoje.

56. Pagal patvirtintą grafiką gimnazijoje budima vadovaujantis “Budėjimo gimnazijoje tvarkos aprašo” reikalavimais.

57. Pamokų metu turi būti išjungtas mobiliojo ryšio telefonas arba jo garsas:

57.1. nevykdant pakartotinio perspėjimo, telefonas, surašius paėmimo aktą, kuriame nurodoma telefono markė ir stovis, gali būti paimamas ir grąžinamas tėvams.

58. Siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, mokiniui gali būti taikomos šias poveikio priemonės ar veiksmai:

58.1. pakeista mokinio ugdymosi vieta;

58.2. organizuotas mokinio daiktų patikrinimas;

58.3. panaudoti pagrįsti fiziniai veiksmai.

59. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu ir jei mokinio atžvilgiu buvo pritaikytos kitos poveikio priemonės:

59.1. pakeistoje ugdimosi vietoje mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas socialinio pedagogo, psichologo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba;

59.2. mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei nei vienos pamokos trukmei.

60. Mokinio daiktai tikrinami, jei kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų:

60.1. patikrinime dalyvauja du darbuotojai, kurių vienas direktorius, direktoriaus pavaduotojas ar socialinis pedagogas;

60.2. daiktai tikrinami mokinio sutikimu;

60.3. mokiniui nesutikus, iškviečiamas vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų).

61. Pagrįsti fiziniai veiksmai mokinio atžvilgiu gali būti taikomi tik tais atvejais, kai siekiama:

61.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;

61.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, gimnazijos darbuotojus ar kitus asmenis;

61.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;

61.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;

61.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;

61.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar gimnazijos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų.

62. informacija apie pamokoje, gimnazijoje ir jos teritorijoje įvykdytus pažeidimus, mokiniams taikytus veiksmus, prevencines ar poveikio priemones fiksuojama:

62.1. mokytojas ar kitas darbuotojas šią informaciją teikia Mokykla1 tinklo kompiuterio Raštinė2 savaitei skirtame aplanke „Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai“ užpildydamas nustatytos formos lentelę;

62.2. klasės vadovas, ne vėliau, kaip iki kitos savaitės trečiadienio įrašo informaciją apie taikytas (jei buvo taikyta) poveikio priemones;

62.3. duomenys ketvirtadieniais perkeliami į administracinio tinklo kompiuterio Socialinis aplanką „Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai“;

62.4. informacija perkeliama į klasės aplanko mokinių lapus (failus);

62.5. mokinių lapuose kiti darbuotojai (direktorius, pavaduotojai, VGK pirmininkas, socialinė pedagogė) fiksuoja informaciją apie mokiniams taikytas prevencines ar poveikio priemones;

62.6. pasibaigus pusmečiui failai kopijuojami ir perkeliami į atskirą laikmeną arba spausdinami;

62.7. pažeidimai patalpose ir teritorijoje fiksuojami vaizdo kamerų įrašais;

62.8. fiksuota informacija skiriama tarnybiniam naudojimui.

63. Kabinetuose suolai sugrupuojami pagal dydį ir atstumus iki klasės lentos (ekrano).

64. Kabinetuose, kuriuose yra inventoriaus priežiūros problemų, direktoriaus pavaduotojos ūkiui reikalavimu, turi būti sudarytas mokinių sėdėjimo planas.

65. Padidintos rizikos kabinetuose – technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, kūno kultūros – skelbiamos saugaus elgesio instrukcijos.

66. Gimnazijos patalpos saugomos elektroninės saugos priemonėmis.

67. Gimnazijos patalpos ir teritorija stebima stebėjimo kameromis.

68. Mokiniai dalyvauja gimnazijos gyvenime, bazės kūrime ir priežiūroje:

68.1. technologijų, neformaliojo ugdymo ar pasirenkamų dalykų, susijusių su gaminimu (kūryba), planuose turi būti numatyti darbai gimnazijos bazės turtinimui:

68.2. aprūpinus žaliavomis, gaminys neatlygintinai paliekamas gimnazijai;

68.3. savitvarkos dienų metu visi mokiniai tvarko gimnazijos patalpas;

68.4. gimnazijos teritorija tvarkoma talkų būdu bei mokinių socialinės veiklos metu.

VIII. Dokumentų rengimas ir tvirtinimas

69. Gimnazijos veiklą reglamentuojantys bei kiti dokumentai rengiami Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka:

69.1. iniciatorius ar laikinai suburta grupė parengia dokumento projektą;

69.1.1. projektas derinamas su atsakingais asmenimis pagal pareigybes;

69.2. projektas aprobuojamas Įstatymų, Gimnazijos nuostatų arba gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka:

69.2.1. aprobuojanti institucija priima vieną iš sprendimų: pritarti dokumentui, pritarti projektui (pateikiant savo siūlymus), projektą grąžinti rengėjams, projektui nepritarti, pasiūlyti alternatyvas;

69.3. dokumentas, kuriam nepritarta, koreguojamas ir teikiamas pakartotiniam aprobavimui;

69.4. dokumentas tvirtinamas direktoriaus įsakymu;

69.5. parengti ir patvirtinti įsakymu dokumentai registruojami raštinėje ir talpinami:

69.5.1. Dokumentacijos plano, rengiamo kalendoriniams metams, nurodytose bylose;

69.5.2. kompiuterių vidaus tinklo kompiuterio Biblioteka aplanke „Veiklą reglamentuojantys dokumentai“.

70. Susirinkimų, posėdžių, pasitarimų organizavimas, nutarimų įteisinimas:

70.1. susirinkimo darbotvarkė, sekretoriaujantys skelbiama ne vėliau, kaip 3 darbo dienos iki susirinkimo (posėdžio) kompiuterių tinklų kompiuteriuose Direktorius ir/arba Raštinė2 atitinkamuose aplankuose arba skelbimų lentoje;

70.2. darbotvarkės klausimų medžiagą klausimo rengėjai parengia ir per 2 darbo dienas patalpina tuose pačiuose aplankuose;

70.3. susirinkimo (posėdžio) nutarimai įteisinami protokolu arba nutarimas patvirtinamas visų dalyvavusių sprendimo priėmime parašais;

70.4. protokolai (arba sprendimai) per 5 darbo dienas registruojami bei pateikiami raštinės vedėjai;

70.5. Gimnazijos, mokinių, tėvų tarybų nutarimai gali būti įteisinami protokolu, kuriame nurodomas pavadinimas, registracijos žyma, posėdžio data, darbotvarkės klausimai, nutarimai, pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio parašai.

IX. Baigiamosios nuostatos

71. Su vidaus tvarkos taisyklėmis mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina klasių vadovai.

72. Vidaus tvarkos taisyklės keičiamos pasikeitus mokyklos veiklą reglamentuojantiems valstybės dokumentams, administracijos ar savivaldos institucijų iniciatyva.

Puslapis atnaujintas: 2021 gegužės 4