Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktų, reglamentuojančių Įstaigos veiklą sąrašas:

1.1.  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;

1.2.  2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu Nr.XII-2603 patvirtintas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su galiojančiais pakeitimais;

1.3.   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

1.4.    Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

1.5.   2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvis Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 su galiojančiais pakeitimais;

1.6.   2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 su galiojančiais pakeitimais;

1.7.   1990 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymas Nr.I-430 su galiojančiais pakeitimais;

1.8.   2001 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ su galiojančiais pakeitimais;

1.9.   2003 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr.1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ su galiojančiais pakeitimais;

1.10.  2018 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr.679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.11.    2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIII-198 su galiojančiais pakeitimais;

1.12.    2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 496 patvirtintas “Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas”;

Puslapis atnaujintas: 2021 vasario 23