Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Korupcijos prevencijos programa

PATVIRTINTA

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos

direktoriaus 2021 m. gegužės  31  d. 

įsakymu Nr. V1-33

 

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOS

2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

 

 1. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

 1. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos (toliau – Mokykla) 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Mokykloje. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa.
 2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:
  • korupcija – bet koks asmenų, dirbančių gimnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;
  • korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 3. Programos paskirtis – intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti gimnazijoje.
 4. Programos vykdymas – kryptinga korupcijos prevencijos politika, kuri užtikrina skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.
 5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas bei informavimas.
 6. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

       7.  Žemaičių Naumiesčio gimnazija – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, įgyvendindama 2013-2022 metų valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo įsakymais.

      8. Pagrindinė veikla – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir neformalaus švietimo programų vykdymas.

      9. Vykdydama pagrindines veiklas, gimnazija išduoda brandos atestatus, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pradinio išsilavinimo pažymėjimus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, pažymėjimus, pažymas išvykstantiems mokiniams per mokslo metus Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui.

      10. Mokyklos internetiniame tinklalapyje skelbiamas Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, Biudžetiniais metais numatomų pirkti gimnazijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas; Finansinių ataskaitų rinkiniai, Biudžeto vykdymo ataskaitos.

       11. Mokyklos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, gimnazijos tarybai ir Šilutės savivaldybės tarybai.

       12. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių interesų deklaracijas.

      13. Mokykloje atskira antikorupcinio švietimo programa nėra vykdoma, antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į ekonomikos, istorijos, pilietinio ugdymo ir etikos mokomuosius dalykus.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Programos tikslai:

              14.1 siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

              14.2 užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;

              14.3 ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

    15. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

              15.1 užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo administravimą;

              15.2 siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;

              15.3 didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje;

              15.4 supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais.

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

    16. Siekiami rezultatai:

             16. 1 sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

             16.2 padidinti nepakantumą korupcijai;

             16.3 pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą mokykloje;

             16.4 padidinti visuomenės pasitikėjimą mokykla;

    17. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

             17.1 parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;

            17.2 įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;

            17.3 atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;

           17.4 asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;

           17.5 oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;

           17.6 organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.

 1. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane pasiektus numatytus rezultatus.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (Priedas).
 2. Už programos įgyvendinimą atsakingi Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
 3. Programa įsigalioja nuo 2021 m. birželio 1 dienos.
 4. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje www.silute.lm.lt.
 5. Mokyklos prevencijos programą tvirtina Mokyklos direktorius.

___________________________________

 

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos

Atlikti2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos

priedas

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOS

2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikas

Vykdytojai

Numatomi rezultatai

1.

Paskirti asmenis, atsakingus už Mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolės vykdymą

2021 m. gegužė

Direktorius

Paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolės vykdymą.

2.

Paskelbti 2021-2023 metų Mokyklos korupcijos prevencijos programą  Mokyklos tinklalapyje

2021 m. birželis

Raštvedė

Reguliariai viešinama informacija apie vykdomas priemones

3.

 

Supažindinti Mokyklos bendruomenę su Mokyklos korupcijos prevencijos programa ir  priemonių planu, teikti ataskaitą apie jų įgyvendinimą

Kasmet  rugsėjo mėn.

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolės vykdymą

Ugdomas pilietiškumas ir nepakantumas korupcijai, reguliariai viešinama informacija apie priemonių vykdymą

4.

Teikti informaciją apie laisvas darbo vietas įstaigoje Mokyklos internetiniame tinklalapyje

 

 

Nuolat pagal poreikį

Direktorius

 

Teikiama informacija apie laisvas darbo vietas įstaigoje, viešinami reikalavimai pretendentams, priėmimo sąlygos. Užtikrinamas priėmimo į darbą, konkursų skaidrumas

5.

Esant pasiūlymams ir kt. būtinybei papildyti Mokyklos korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą

Kiekvienais metais

Direktorius

Veiksminga  korupcijos prevencijos programa

6.

Antikorupcinio švietimo temas integruoti į ekonomikos, pilietinio ugdymo, istorijos, etikos mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veiklą

Kiekvienais mokslo metais

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Mokiniai supažindinami su savivaldos principais, ugdomos antikorupcinės nuostatos

7.

Mokyklos interneto svetainėje (www.znaumiestis.silute.lm.lt) skelbti Biudžetiniais metais numatomų pirkti gimnazijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planą; Finansinių ataskaitų rinkinius, Biudžeto vykdymo ataskaitas

Kasmet

Direktorius,

Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas,

Vyr. buhalteris

Užtikrinamas viešųjų pirkimų ir paramos mokyklai naudojimo viešumas

8.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu

svarbias nuostatas bei teisinės

atsakomybės priemones. Sistemingai atnaujinti galiojančias  taisykles ir tvarkos aprašus

Kasmet

Direktorius

 

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse

9.

Organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos renginius mokykloje

Kasmet

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Klasių vadovai

Ugdoma nepakanti korupcijai mokinių pilietinė pozicija

10.

Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos integravimo į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles klausimais

Kasmet

Mokyklos administracija, mokytojai,  darbuotojai

Pagilinamos mokyklos bendruomenės žinios apie korupcijos prevenciją

11.

Mokyklos direktoriaus metinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai, gimnazijos tarybai ir Savivaldybės tarybai, skelbti Mokyklos internetiniame tinklalapyje

Kasmet

Direktorius

Vykdomas mokyklos bendruomenės narių, mokyklos steigėjo informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą

12.

Elektroninį dienyną ir Mokyklos internetinę svetainę naudoti kaip informacijos teikimo ir viešumo įrankius mokiniams,  mokytojams ir tėvams

 

 

Nuolat

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

 

Sudaromos galimybės kiekvienam bendruomenės nariui gauti  talpinamą informaciją

13.

Tirti skundus, prašymus dėl galimų korupcijos atvejų ir vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos

Gavus informaciją

Direktorius,

atsakingi asmenys už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolės vykdymą

Nustatomi ir šalinami korupcinio pobūdžio pažeidimai 

 

______________________

Puslapis atnaujintas: 2021 birželio 21