Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Renginių planas

Uždaviniai

 • Ugdyti mokinių  bendrąsias kompetencijas
 • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą
 • Stiprinti fizinio aktyvumo motyvaciją, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius
 • Formuoti ugdymo įvairovės poreikį.

Tikslas

 • Tenkinti mokinių pažinimo ir lavinimosi poreikius siekiant individualios pažangos, skatinant saviraišką bei asmenybės ūgtį.

 • Tradiciniai renginiai
 • Metodiniai renginiai
 • Sporto renginiai
 • Gardamo skyriaus

Eil.

Nr.

Priemonė

Įgyvendinimo laikas (mėn.)

Darbo forma

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Pastabos

 1.  

„Atmintis gyva, nes liudija“

01-13

Pilietinė akcija

L. Šertvytienė,

R. Vitkauskas

Pilietiškumo ugdymas uždegant atminimo žvakutes languose ir pirmos pamokos metu prisimenant žuvusius už laisvę.

 
 1.  

Šimtadienis

02-25

Renginys

B. Galinauskienė

Kūrybiškumo ugdymas, III kl. mokinių parengtas šventinis renginys IV kl. mokiniams.

 
 1.  

Vasario 16-oji 

02-16

Akcija

L. Šertvytienė,

R. Vitkauskas

Istorinės tautos praeities puoselėjimas, pilietiškumo ugdymas.

 
 1.  

Gimnazijos garbė

05

Renginys

I.Kirkickienė,

L. Uselienė,

V. Bartušienė

Suorganizuotas šventinis renginys, kurio metu pagerbti ir apdovanoti už mokslo, meninius, sporto ir kt. pasiekimus gabiausi gimnazistai, juos mokę mokytojai, bei išsakyta padėka mokinių tėvams.

200

 1.  

Akcija „Darom 2022“

04

Talka

V. Bartušienė

Z. Kaminskienė

Tėvų taryba

Bendruomenė įtraukta į aplinkos švarinimo darbus miestelyje. Kartu su tėvais, seniūnija organizuota talka.

30

 1.  

Atsisveikinimo su abiturientais diena

05-26

Renginys

B. Galinauskienė

Kūrybiškumo ugdymas, gimnazijos tradicijų puoselėjimas.

15

 1.  

Atestatų įteikimas IVkl. mokiniams

07

Renginys

V. Bartušienė

J. Daugalienė

L. Uselienė

L. Šertvytienė

Atestatų įteikimas, geriausių IV klasių mokinių pagerbimas.

50

 1.  

Planuojamų lūkesčių diena

09-01

Renginys

V. Bartušienė

J. Daugalienė

Klasių vadovai

Mokslo metų pradžios šventė, planuojamų lūkesčių aptarimas klasės valandėlių metu.

20

 1.  

Tarptautinė mokytojų diena

10-05

Renginys

V. Bartušienė

Ž. Daukšienė

Mokinių ir mokytojų pozityvių santykių kūrimas, mokytojo profesijos sklaida.

 
 1.  

Penktokų ,,krikštynos“

10

Popietė

Mokinių taryba

Pagarbių tarpusavio santykių, bendruomeniškumo kūrimas.

15

 1.  

Pyragų diena

11

Akcija

J. Beitienė

Pagalbos ir atjautos ugdymas bei stiprinimas.

 
 1.  

Menų ir saviraiškos diena

12

Renginys

V. Bartušienė

J. Daugalienė

Mokinių taryba

Klasių vadovai

Mokymasis veikti ir kurti grupėje, pozityvaus mikroklimato kūrimas, bendruomeniškumo ugdymas.

50

Eil.

Nr.

Priemonė

Įgyvendinimo laikas (mėn.)

Darbo forma

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Pastabos

 1.  

Tikybos ir dailės integruotas mokinių piešinių, skirtų velykiniams atvirukams kūrybinis projektas-konkursas „Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja!“

Vasaris, kovas

Projektas

V. Rupainienė

J. Alsytė

Mokiniai įgis emocinės bei estetinės patirties, ugdys kultūrinę kompetenciją, kūrybinį mąstymą, apmąstys savo patyrimą, mokysis jį reikšti.

 
 1.  

Dailės ir technologijų darbų parodos

Visus metus

Paroda

E. Naujokas,

J. Alsytė

D. Nauburienė

Auga mokinių motyvacija, didėja kūrybiškumas, ugdomos kompetencijos.

 
 1.  

Sveikos mitybos savaitė

Lapkritis

 

J. Alsytė,

D. Nauburienė

Mokiniai įgis žinių apie sveiką mitybą, išmoks gaminti sveikus patiekalus.

 
 1.  

Kūrybinis dailės ir technologijų projektas „Žvaigždžių galerija“

Visus metus

Projektas

E. Naujokas

J. Alsytė

Mokiniai įgis emocinės bei estetinės patirties, ugdys kultūrinę kompetenciją, kūrybinį mąstymą.

 
 1.  

Dailyraščio konkursas 6,7 kl.

Sausis

Konkursas

G. Bartkuvienė

Rašto kultūros, taisyklingo, aiškaus ir estetinio rašymo ugdymas.

 
 1.  

Mokinių dailyraščio darbai, skirti Valstybės atkūrimo ir Gimtosios kalbos dienai

Vasaris

Konkursas

Lietuvių k. ir literatūros mokytojos

Rašto kultūros, taisyklingo, aiškaus ir estetinio rašymo ugdymas.

 
 1.  

Rusų kalbos popietė 7 kl.

Balandis

Popietė

G. Bartkuvienė

Mokytojai ugdys mokinių domėjimąsi rusų kalba, kultūra, jos vieta tarp kitų Europos kalbų, grožine literatūra, tautosaka.

 
 1.  

Projektinė veikla – kūrybinės dirbtuvės vokiečių kalbos dienai Lietuvoje paminėti

Rugsėjis

Projektinė veikla

R. Malinauskienė

Mokiniai ugdysis domėjimąsi vokiečių kalba ir kultūra.

 
 1.  

Europos kalbų diena

Rugsėjis

Netradicinės kalbų pamokos

Kalbų mokytojos

Gerės mokytojų bendradarbiavimas ugdant mokinių domėjimąsi užsienio ir gimtąja kalbomis, kultūra, jų vieta tarp kitų Europos kalbų, stiprės mokinių motyvacija siekti individualios pažangos.

 
 1.  

Integruota istorijos-geografijos savaitė 5-8 ir I-IV g. kl.

Vasaris

Popietės, konkursai

R. Vitkauskas,

L. Šertvytienė,

Z. Kaminskienė.

Istorijos-geografijos mokinių žinių plėtimas, gebėjimas dirbti komandoje.

10 €

 1.  

,,Mano mokyklos istorija“ 5-7 kl. Integruota istorija ir geografija

Vasaris.

Protų mūšis.

R. Vitkauskas,

L. Šertvytienė,

Z. Kaminskienė.

Istorijos ir geografijos mokinių žinių gilinimas, gebėjimas dirbti komandoje.

15 €

 1.  

„Pi diena“

Kovo 14 d.

Popietė

G. Peteraitienė

J. Pūkienė

R. Gedaitienė

Ugdyti mokinių motyvaciją.

5 €

 1.  

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“

Kovo 17 d.

Konkursas

G. Peteraitienė

J. Pūkienė

R. Gedaitienė

Gabieji mokiniai parodys savo gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę.

5 €

 1.  

Tarptautinis konkursas ,,Olimpis“

Kovas.

Konkursas

Metodinės grupės nariai.

Sudarys sąlygas mokiniams pagilinti žinias

10 €

 1.  

Gamtos mokslų mėnuo:

Akcijos, renginiai Žemės mėnesiui paminėti.

Gamtos mokslų praktinių žinių labirintas 8-10 kl.

Tarptautinis gamtos mokslų konkursas ,,Kengūra“

Kovo 20 d. – balandžio 20 d.

Konkursai, akcijos.

D. Kaletkienė,

N. Peteraitienė,

D. Nauburienė,

Ž. Daukšienė.

Domėjimasis gamtos mokslais. Mokiniai gebės bendradarbiauti, ugdys gamtamokslines, IKT taikymo kompetencijas, tobulins praktinio darbo įgūdžius.

30 €

 1.  

Popietė 5-6 klasių mokiniams: "Būk sveikas"

Balandis

Popietė

D. Kaletkienė

Ž. Daukšienė

Mokinių sveikos mitybos įpročių gilinimas.

5 €

 1.  

„Augalų žavadienis“

Gegužė 18 d.

Popietė

D. Kaletkienė

Ž. Daukšienė

Mokiniai gilins žinias apie augalus.

5 €

 1.  

„Gedulo ir vilties diena“

Birželio 14 d.

Akcija

L. Šertvytienė

Pilietiškumo ugdymas.

5

 1.  

“Molekulės diena”

Spalis

Protmūšis

D. Nauburienė,

N. Peteraitienė

Mokiniai gilins žinias apie fizikinius, cheminius reiškinius.

15

 1.  

Tarptautinis IT konkursas ,,Bebras“.

Lapkritis

Konkursas

A. Grigonis

V. Bartušienė

Gabieji mokiniai parodys savo gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę.

 
 1.  

Tarptautinis konkursas ,,Olimpis“

Lapkritis

Konkursas

Metodinės grupės nariai.

Sudarys sąlygas mokiniams pagilinti žinias

10 €

Eil.

Nr.

Priemonė

Įgyvendinimo laikas (mėn.)

Darbo forma

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Pastabos

1.

Pasaulinė sniego diena

2021-01-18

Akcija. Fizinis aktyvumas atvirame ore

B. Galinauskienė

Įgis žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas.

 

2.

Rankų lenkimas

2021- 09-12

Individualios varžybos

V. Parnarauskienė

Išaiškinti absoliutų nugalėtoją ir nugalėtojus pagal svorio kategorijas gimnazijoje.

 

3.

Fizinio aktyvumo savaitė ,,Kas dieną -ant sniego“

2021-02

Akcija

B. Galinauskienė

Įgis žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas.

 

4.

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5-6 kl.

2021-03

Klasių varžybos

B. Galinauskienė

Bus nustatyti nugalėtojai, kurie atstovaus gimnaziją rajoninėse varžybose.

 

5.

Šaškės

2021-02 23-26

Atrankinės varžybos klasėse ir mokykloje

V. Parnarauskienė

Moksleiviai geriau išmoks žaisti šaškėmis, paruošime rinktinę dalyvavimui zoninėse varžybose.

 

6.

Krepšinis 3X3.

5-8 kl.

2021-04

Mišrių komandų varžybos

B. Galinauskienė

Nustatyti pajėgiausi gimnazijos krepšininkai.

 

7.

Pavasario krosas „Žaliakalnio takais – 2021“.

2021-04 19-23

Mokyklinės varžybos pereinamajai taurei laimėti

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

D. Naujokienė

Nustatyta klasė, pereinamosios taurės laimėtoja.

Išaiškinti pajėgiausi bėgikai, kurie atstovaus gimnaziją rajono varžybose.

 

8.

Lietuvos kūno kultūros ženklas

2021-05

Kūno kultūros ženklo testų laikymas.

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

D. Naujokienė

Mokiniai išlaikys normatyvus ir gaus atitinkamo laipsnio ženklą.

 

9.

Sveikatingumo diena

2021-06

Komandinės varžytuvės.

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

D. Naujokienė

Įgis žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas. Gerės bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžiai.

 

10.

Krepšinio turnyras 1x1.

7-8 kl., 5-6 kl.

2021-06

Individualios varžybos skirtos gimnazijos 100 - mečiui

B. Galinauskienė

Išaiškinti geriausi gimnazijos krepšininkai atskirose amžiaus grupėse.

 

11.

Rudens krosas „Judėk ir pasveikink savo mokyklą“

2021-09 27-30

Mokyklinės varžybos skirtos gimnazijos 100-mečiui

V. Parnarauskienė

B. Galinauskienė

Judėdami mokiniai sukurs gimnazijai sveikinimą 100 – mečio proga.

Išaiškinti pajėgiausi bėgikai, kurie atstovaus gimnaziją rajono varžybose.

 

12.

Kvadratas 5 – 6 kl.

2021 -11

Mokyklinės klasių varžybos

B. Galinauskienė

Nustatyti pereinamosios taurės nugalėtojai.

Sudaryta komanda zoninėms rajono kvadrato varžyboms.

 

13.

Rankų lenkimas

2021-10 18-22

Mokyklinės rankų lenkimo varžybos

V. Parnarauskienė

Mokiniai sužinos ir išmoks rankų lenkimo technikos, lavins savo gebėjimus, ruošis dalyvauti aukštesnio lygio varžybose.

 

14.

Tinklinio savaitė

2021-11

22-26

Mokyklinės varžybos I-8 kl. pereinamajai taurei laimėti

V. Parnarauskienė

B. Galinauskienė

Nustatyti pereinamosios taurės laimėtojai. Moksleiviai pasirengs rajoninėms tinklinio varžyboms. Išaiškiname geriausiai žaidžiančią komandą.

 

15.

Stalo teniso savaitė

2021-11 08-12

Individualios varžybos

V. Parnarauskienė

Išaiškintas aktyviausias stalo teniso žaidėjas klasėje. „Pirmosios gimnazijos raketės vardo" išaiškinimas.

 

1.

Kaziuko mugė

2022-03-04

Amatų diena

S. Kurmienė

V. Lidžiuvienė

V. Kinderienė

Mokysimės puoselėti tautos kultūrą, išlaikyti papročius, tradicijas ir atskleisti jas realiame gyvenime.

2.

Popietė „“Velykos-gyvybės atbudimas“

2022-04-15

Popietė

V. Mockuvienė

S. Lidžiūtė

Puoselės lietuvių papročius ir tradicijas.

3.

Velykinių margučių paroda „Rid rid margi margučiai“

2022-04-15

Paroda

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

V. Kinderienė

Puoselės lietuvių papročius ir tradicijas.

4.

 

Popietė „Iš širdies TAU , mamyte“

2022-04-29

Popietė

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

V. Kinderienė

Meilės, pagarbos ugdymas.

5.

Projektas „Knygos kelias“

2022-06

I sav.

Projektas

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

Įgis žinių apie knygos atsiradimo kelią. Puoselės meilę knygai.

6.

Paskutinio skambučio šventė.

Sveikatinimosi diena

2022-06-09

Šventė

Sporto varžybos

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

V. Kinderienė

Neformaliojo ugdymo būrelių pasirodymai.

7.

Rugsėjo 1–osios šventė

2022-09-01

Šventė

Klasių vadovai

Bendruomenės sutelkimas naujiems mokslo metams.

8.

Kalbų diena

2022-09-24

Akcija

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

Bus siekiama atkreipti dėmesį į žemyno kalbų įvairovę.

9.

Ilgalaikis projektas “Vėl dega vėlinių žvakelė“

2022-10

IV sav.

Projektas

V. Lidžiuvienė

Sutelkti visą mokyklos bendruomenę, prisimenat išėjusius anapilin.

10.

Tolerancijos dienos paminėjimas

2022-11-15

Akcija

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

Išsiaiškinti bei prisiminti žodžio Tolerancija reikšmę.

11.

Kalėdinės eglutės šventė

2022-12

II-III sav.

Šventė

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

Mokymasis veikti ir kurti grupėje.

12.

Atvirukų konkursas „Žiemos fantazija“

Gruodis

Konkursas

Virginija Lidžiuvienė

Darbo su IKT įgūdžių tobulinimas.

13.

Konkursai, olimpiados

Per mokslo metus

Įvairių dalykų konkursai, olimpiados

Mokytojai

Mokiniams sudaroma galimybė įgyti naujų kompetencijų, gerėja kūrybiškumas, kritinis mąstymas.