Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Renginių planas

Uždaviniai

  • Ugdyti mokinių  bendruomeniškumą, kūrybiškumą.
  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą.
  • Stiprinti fizinio aktyvumo motyvaciją, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Formuoti bendradarbiavimo kultūrą, atsakomybės jausmą.

Tikslas

  • Tenkinti mokinių pažinimo ir lavinimosi poreikius siekiant individualios pažangos, skatinant saviraišką.
  • Tradiciniai renginiai
  • Sporto renginiai

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Įgyvendinimo laikas (mėn.)

Darbo forma

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Pastabos

1.       

„Atmintis gyva, nes liudija“

01-13

 

Pilietinė akcija


 

 

L. Šertvytienė

 

Pilietiškumo ugdymas uždegant atminimo žvakutes languose ir pirmos pamokos metu prisimenant žuvusius už laisvę.

10

2.       

    Šimtadienis

02-07

Renginys

Ž. Daukšienė

Kūrybiškumo ugdymas, III kl. mokinių parengtas šventinis renginys IV kl. mokiniams.

 

3.       

Vasario 16-oji 

02-14

Dalyvavimas seniūnijos renginiuose

J. Daugalienė

Neformalaus švietimo būrelių vadovai

Istorinės tautos praeities puoselėjimas, pilietiškumo ugdymas, glaudesnis bendradarbiavimas tarp seniūnijos institucijų.

50

4.       

Gimnazijos garbė

03

Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomy- bės atkūrimo 30-mečiui

L. Šertvytienė

M. Lidžiuvienė

Klasių vadovai

Neformaliojo švietimo būrelių vadovai

J. Daugalienė

Suorganizuotas šventinis renginys, kurio metu bus pagerbti ir apdovanoti gabiausi gimnazistai už mokslo, meninius, sporto ir kt. pasiekimus 2019–2020 m. m. Apdovanoti juos mokę mokytojai, išsakyta padėka mokinių tėvams.

          100

5.       

Teatro diena

03

Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomy- bės atkūrimo 30-mečiui

J. Daugalienė

L. Lengvinienė

V. Vaitkuvienė

Biblioteka

Kūrybiškumo ugdymas dalyvaujant inscenizcijų kūrime. Veiklose dalyvauja apie 70% mokinių.

30

6.       

Akcija „Darom 2020“

04

Talka

J. Daugalienė

V. Bartušienė

Tėvų taryba

Bendruomenė įtraukta į aplinkos švarinimo darbus miestelyje. Kartu su tėvais, seniūnija  organizuota talka.

30

7.       

Mano gimtinės istorija

04

Rajoninė konferencija, skirta Lietuvos nepriklausomy- bės atkūrimo 30-mečiui

L. Šertvytienė

M. Lidžiuvienė

J. Daugalienė

Pilietiškumo ugdymas, bendradarbiavimo skatinimas.

50

8.       

Būsimieji penktokai

05

Ketvirtokų pažintis su gimnazija

J. Daugalienė

L. Uselienė

Formuojamas būsimų penktokų saugumo jausmas.

10

9.       

Atsisveikinimo su abiturientais diena

05-22

Renginys

Ž. Daukšienė

Kūrybiškumo ugdymas, gimnazijos tradicijų puoselėjimas.

15

10.   

Gedulo ir vilties diena

06- 12

Akcija

L. Šertvytienė

Formuosis pagarbos jausmas istoriniams įvykiams Lietuvoje, ugdomas pilietiškumas.

 

11.   

Istorija per muziką

06

Renginys

R. Vingienė

Mokiniai artimiau susipažins su žydų kultūra. Platės akiratis istorine ir muzikine prasme.

Dalyvaus respublikiniame projekte.

 

12.   

Sveikatingumo diena

06-21

Renginys

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

D. Naujokienė

Klasių vadovai

Administracija

Mokiniai įgys žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas. Gerės bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžiai. Renginyje dalyvaus apie 90% gimnazijos bendruomenės narių ir policijos pareigūnų komanda

 

13.   

Atestatų įteikimas IV kl. mokiniams

07

Renginys

J. Daugalienė

L. Uselienė

J. Beitienė

Atestatų įteikimas, geriausių IV klasių mokinių pagerbimas.

20

14.   

Planuojamų lūkesčių diena

09

Renginys

J. Daugalienė

Klasių vadovai

Mokslo metų pradžios šventė, planuojamų lūkesčių aptarimas klasės valandėlių metu.

20

15.   

Tarptautinė mokytojų diena

10

Renginys

 J. Daugalienė

 Ž. Daukšienė

Mokinių ir mokytojų pozityvių santykių kūrimas, mokytojo profesijos sklaida.

 

16.   

Penktokų ,,krikštynos‘‘

10

Popietė

Ž. Daukšienė

Mokinių taryba

Pagarbių tarpusavio santykių, bendruomeniškumo kūrimas.

15

17.   

Dovanojame idėją

10

Paroda

Edmundas Naujokas Daiva Nauburienė Birutė Žvirblienė

Mokymasis dirbti grupėje, bendruomeniškumo aktyvinimas, gebėjimo dalintis stiprinimas.

200

18.   

Pyragų diena

 

11

 

Akcija

 

J. Beitienė

 

Surinktos lėšos paaukojamos Išsipildymo akcijai.

 

19.   

Menų ir saviraiškos diena

12

Renginys

 J. Daugalienė

 Ž. Daukšienė

Mokinių taryba

Klasių vadovai

Mokymasis veikti ir kurti grupėje, pozityvaus mikroklimato kūrimas, bendruomeniškumo ugdymas.

50

 

 

 

 

                                                               

                                                    

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOS GARDAMO PROGIMNAZIJOS SKYRIAUS RENGINIŲ PLANAS 2020 M.M.

                                                                                                   Tradiciniai renginiai

1.

Kaziuko mugė

2020-03-04

Amatų diena

 

S. Kurmienė

V. Lidžiuvienė

 

Puoselės lietuvių papročius ir tradicijas.

2.

 

Popietė „Aš gyvenu su pasaka“

 

2020-04-20

Popietė

V. Mockuvienė

 

Šventės-konkurso metu vyks kiekvieno vaiko sėkmės aptarimas.

 

3.

Velykinių margučių paroda „Rid rid margi margučiai“

2020-04-20

Paroda

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

Z. Kungienė

Puoselės lietuvių papročius ir tradicijas.

4.

Popietė „Tau mano mamyte“

2020-04-30

Popietė

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

Meilės, pagarbos ugdymas.

5.

Paskutinio skambučio šventė

2020-06-09

Šventė

 

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

 

Neformaliojo ugdymo būrelių atsiskaitymas.

6.

Rugsėjo 1–osios šventė

2020-09-01

Šventė

Klasių vadovai

Bendruomenės sutelkimas naujiems mokslo metams.

7.

Europos kalbų diena

2020-09-26

Popietė

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

Akcentuoti kalbų išskirtinumą.

8.

Ilgalaikis projektas „Kol dega Vėlinių žvakelė“

2020-10

IV sav.

Projektas

V. Lidžiuvienė

Sutelkti visą mokyklos bendruomenę, prisimenat išėjusius anapilin.

9.

Tolerancijos dienos paminėjimas

2020-11-15

Akcija

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

Išsiaiškinti bei prisiminti žodžio ,.tolerancija‘‘ reikšmę.

 

10.

 

Kalėdinės eglutės šventė

2020-12

II-III sav.

 

 

Šventė

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

 

Mokymasis veikti ir kurti grupėje

 

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOS DEGUČIŲ SKYRIAUS RENGINIŲ PLANAS 2020 M.M.

                                                                                                   Tradiciniai renginiai

 

 

 

Eil. Nr.

 

     Priemonės

 

Įgyvendinimo

       data

 

     Darbo forma

 

    Vykdytojai

 

    Laukiami rezultatai

 

   Pastabos

 

 

 1.

 

 „Atmintis gyva, nes liudija“

 

   01 - 13

 

 Pilietinė akcija

 

 V. Kinderienė

 Z. Kungienė

 V. Plienienė

 

 Pilietiškumo ugdymas.

 

 

 

 2.

 

 

 Žiemos sveikatiada

 

   02

 

 Išvyka į Šilutės sporto klubą ,,Oazis‘‘

 

 Z. Kungienė

 

 Sveikatos stiprinimas,

 įvairių kūno galių lavinimas.

 

 

 

 3.

 

 

 Amatų diena

 

   03 - 04

 

 Rankdarbių

 gamyba

 

 Z. Kungienė

 

 Kūrybiškumo ugdymas.

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 

 „Rid rido

   nuo kalniuko nusirito“...

 

 

 

 

   04 - 20

 

 

Varžytuvės

 

 

 V. Kinderienė

 Z. Kungienė

 

 

Tautinių tradicijų puoselėjimas.

 

 

 

 5.

 

    Sveikatingumo diena

 

   06 - 09

 

 Sportinės varžybos

 

 Z. Kungienė

 V .Kinderienė

 E. Plienienė

 

 Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, sveikos gyvensenos puoselėjimas. Mokslo metų pabaigos paminėjimas.

 

Dalyvauja tėvai

 

 

 6.

 

  Planuojamų lūkesčių diena.

 

   09 - 01

 

 Renginys

 

 Z. Kungienė

 V .Kinderienė

 E. Plienienė

 

 

 

 Mokslo metų pradžia.

 

 

 

 7.

 

 

  Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų belaukiant“

 

   12 - 11

 

 Kalėdinių vainikų pynimas

 

 V .Kinderienė

 Z. Kungienė

 E. Plienienė

 E.Šlėderienė

 

 

 Kalėdų šventės laukimo įprasminimas.

 

 

 

                                                                                  

                                                                                               ___________

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

 

Darbo forma

 

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

Reikalingos

lėšos

      1.

 

Stalo tenisas

 

2020-01 27-31

Individualios varžybos

V. Parnarauskienė

Išaiškinti geriausi žaidėjai, kurie atstovaus gimnaziją rajoninėse varžybose.

 

      2.

 

Rankų lenkimas

 

2020-02 03-14

 

 

Individualios varžybos

V. Parnarauskienė

Išaiškinti absoliutų nugalėtoją ir nugalėtojus pagal svorio kategorijas gimnazijoje.

 

       3.

Fizinio aktyvumo savaitė ,,Kas dieną -ant sniego“

 

2020-02

 

Akcija

 

 

B. Galinauskienė

Įgys žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas.

 

      4.

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5-6 kl. 

2020-02

Tarpklasinės varžybos

 

B. Galinauskienė

Bus nustatyti nugalėtojai, kurie atstovaus gimnaziją rajoninėse varžybose.

 

      5.

Šaškės

2020-02 24-27

Atrankinės varžybos klasėse ir mokykloje

V. Parnarauskienė

Moksleiviai geriau išmoks žaisti šaškėmis, paruošime rinktinę dalyvavimui zoninėse varžybose.

 

      6.

Krepšinis 3X3

5-8 kl.

2020-03

Mišrių komandų varžybos

B. Galinauskienė

 

Nustatyti pajėgiausi gimnazijos krepšininkai.

 

      7.

 

Pavasario krosas „Žaliakalnio takais – 2020“

 

2020-04

 

Mokyklinės varžybos pereinamajai taurei laimėti

 

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

D. Naujokienė

 

Nustatyta klasė, pereinamosios taurės laimėtoja.

Išaiškinti pajėgiausi bėgikai, kurie atstovaus gimnaziją rajono varžybose.

 

        8.

Lietuvos kūno kultūros ženklas

 

2020-05

Kūno kultūros ženklo testų laikymas

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

D. Naujokienė

Mokiniai išlaikys normatyvus ir gaus atitinkamo laipsnio ženklą.

 

        9.

 

Sveikatingumo diena

 

2020-06

 

Komandinės varžytuvės

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

D. Naujokienė

Įgys žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas. Gerės bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžiai.

 

        10.

Krepšinio turnyras 1x1.

7-8 kl., 5-6 kl.

 

2020-06

Individualios varžybos

 

B. Galinauskienė

Išaiškinti geriausi gimnazijos krepšininkai atskirose amžiaus grupėse.

 

       11.

 

Rudens krosas „Žaliakalnio takais - 2020“.

 

 

2020-09

Mokyklinės varžybos pereinamajai taurei laimėti

 

V. Parnarauskienė

B. Galinauskienė

D. Naujokienė

Nustatyta klasė, pereinamosios taurės laimėtoja.

Išaiškinti pajėgiausi bėgikai, kurie atstovaus gimnaziją rajono varžybose.

 

        12.

 

Kvadratas  5 – 6 kl.

 

 

2020 -11

Mokyklinės tarpklasinės varžybos

 

 

B. Galinauskienė

 

Nustatyti pereinamosios taurės nugalėtojai.

Sudaryta komanda zoninėms rajono kvadrato varžyboms.

 

       13.

 

 

Rankų lenkimas

 

 

2020-10 19-27

Mokyklinės rankų lenkimo varžybos tarp klasės draugų

 

V. Parnarauskienė

Mokiniai sužinos ir išmoks rankų lenkimo technikos, lavins savo gebėjimus, ruošis dalyvauti aukštesnio lygio varžybose.

 

 

      14.

 

 

 

 

 

Tinklinio savaitė

 

 

 

 

 

2020-11

23-27

 

 

 

 

 

Mokyklinės varžybos I-8

kl.pereinamajai taurei laimėti, merginų ir vaikinų komandų varžybos.

 

V.Parnarauskienė

B. Galinauskienė

 

 

 

 

 

Bus nustatyti pereinamosios taurės laimėtojai.

 

Moksleiviai pasirengs rajoninėms tinklinio varžyboms. Išaiškiname geriausiai žaidžiančią komandą.

 

15.

 

Stalo teniso mėnuo

 

 

2020-11-03

 

 

Individualios varžybos

 

V. Parnarauskienė

Išaiškintas aktyviausias stalo teniso žaidėjas klasėje. „Pirmosios gimnazijos raketės vardo" išaiškinimas.

 

16.

 

Baudų  metimai

 

2020-12

Individualios varžybos

 

B. Galinauskienė

 

 

Nustatyti nugalėtojai.

 

17.

 

Kalėdinis tinklinio turnyras

 

2020 -12- 21

 

Rajoninės varžybos

 

V. Parnarauskienė

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas. Tobulės tinklinio žaidimo įgūdžiai.

 

 

 

 

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOS DEGUČIŲ SKYRIAUS RENGINIŲ PLANAS 2020 M.M.

 

 

 Eil.

 Nr.

 

         Pavadinimas

 

Įgyvendinimo

       data

 

      Darbo forma

 

    Vykdytojai

 

     Laukiami rezultatai

 

     Pastabos

 

 1.

 

 Šaškių varžybos

 

    03 -

 

  Varžybos

 

  Z. Kungienė

  V. Kinderienė

 

 Galimybė vaikams pasireikšti įvairioje veikloje.

 Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis.

 

Dalyvauja tėvai

 

 2.

 

 Pavasario krosas

 

    05 -

 

 Bėgimas

 

  Z. Kungienė

  V. Kinderienė

 

  Išaiškinti pajėgiausi mokyklos bėgikai. Asmeninio progreso stebėjimas, lyginimas su praėjusiais metais.

 

 

 3.

 

 Rudens krosas

 

    09 -

 

Bėgimas

 

  Z. Kungienė

  V. Kinderienė

 

  Išaiškinti pajėgiausi mokyklos bėgikai. Sveikos gyvensenos skatinimas.