Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Veiklos sritys

Formaliojo švietimo programa

Vykdomos formaliojo švietimo programos:

 • vidurinio ugdymo, kodas 85.31.20,
 • pagrindinio ugdymo, kodas 85.31.10,
 • pradinio ugdymo, kodas 85.20, priešmokyklinio ugdymo, kodas 85.10.20 (Degučių, Gardamo sk),
 • ikimokyklinio ugdymo, kodas 85.10.10 (Gardamo progimnazijo skyrius).

Išduodami įstatymų nustatyta tvarka įteisinti mokyklos baigimo dokumentai, kurių turinį, formą ir išdavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija:

 • pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • brandos atestatas;
 • brandos atestato priedas.

Kultūrinei ir kitai veiklai skirtos dienos 2019-2020 m.m.

Veikla

Klasės

Dienos/ valandų sk.

Vykdymo laikas

Kalbų diena

1-4

1

2019 m. rugsėjo 26 d.

Aplinkosaugos diena

1-4

2-3 val.

2019 m. lapkričio mėn.

Edukacinės išvykos „Pažink savo krašto istoriją“

1-4

2

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. birželio 19 d.

Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų belaukiant“

1-4

1

2019 m. gruodžio 2-3 sav.

Žiemos sveikatiada

1-4

1

2020 m. sausio – vasario mėn.

Amatų diena

1-4

1

2020 m. kovo 4 d.

Sveikatingumo diena

1-4

1

2020 m. birželio 9 d.

Veikla

Klasės

Dienos/ valandų sk.

Vykdymo laikas

Meninės, kūrybinės veiklos „Mokydamas kitus, mokausi pats“

III-IV

1

2019 m. spalio 4 d.

Kalbų diena

5-8, I-IV

1

2019 m. rugsėjo 26 d.

Aplinkosaugos diena

5-8, I-IV

2-3 val.

2019 m. lapkričio mėn.

Edukacinės išvykos „Pažink savo krašto istoriją“

5-8, I-IV

1

2019 m. spalio 1 d. – 2019 m. birželio 19 d.

Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų belaukiant“

5-8, I-IV

1

2019 m. gruodžio 2-3 sav.

Meninė, kūrybinė diena „Šimtas dienų iki egzaminų“

III-IV

1

2020 m. vasario mėn.

Amatų diena

5-8, I-IV

1

2020 m. kovo 4 d.

Atsisveikinimo su abiturientais diena

III-IV

1

2020 m. gegužės 21 d.

Sveikatingumo diena

5-8, I-III

1

2020 m. birželio 23 d.

Ugdymo proceso grafikas 2019-2020 m.m.

Klasės

Trukmė

savaitėmis

Pusmečiai

Atostogos

I

II

Rudens

Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

Pavasario (Velykų)

Vasaros

1-4

3509-01–  01-3102-03– 06-0910-28 – 10-3112-23 – 01-0302-17 – 02-2104-14 – 04-1706-10 – 08-31

5-8,

I-III

37

09-01–  01-31

02-03– 06-23

10-28 – 10-31

12-23 – 01-03

02-17– 02-21

04-14 – 04-17

06-25 – 08-31

IV

33

09-01–  01-31

02-03– 05-21

10-28– 10-31

12-23 – 01-03

02-17 – 02-21

04-14 – 04-17

07-12 – 08-31

Pamokų laikas

Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Gardamo progimnazija

Mokinių skatinimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Ž. Naumiesčio vidurinės mokyklos direktoriaus

2007 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V1-35

( gimnazijos direktoriaus 2013 m.  gegužės  31 d.

Įsakymu Nr. V1- 39, 2017 m. gegužės 23 d. V1-23 patvirtinta redakcija)


MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS TIKSLAI

 1. Skatinti vidinį poreikį tobulėti, įvertinant įdėtas pastangas.
 2. Kelti mokinių motyvaciją atstovauti gimnaziją rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose.
 3. Skatinti aktyvumą, visuomeniškumą ir pilietiškumą.


II SKYRIUS

SKATINIMO BŪDAI IR FORMOS.

Eil.

Nr.

Požymiai

Skatinimo forma

Laikas ir vieta

Nustatymas

4.

Mokinių pastangos, iniciatyvos, aktyvumas bet kurioje veikloje.

Įrašai e. dienyne, viešos padėkos žodžiu.

Nuolat

Paaiškėjus faktui

5.

Geriausi asmeniniai I  pusmečio, m. m.  pažangumo ir lankomumo rezultatai 5-8, I-II ir III-IV klasių tarpe:

Viešas paskelbimas bendruomenei.

Vasaris, birželis, internetinis puslapis.

Įrašai elektroniniame dienyne

5.1. 20 geriausių vidurkių (šimtųjų tikslumu) 5-8  klasėse;

5.2. 10 geriausių vidurkių (šimtųjų tikslumu) progimnazijos skyriuje, I-II ir III-IV klasėse;

5.3. Nepraleidę nei vienos pamokos

5.4. Didžiausią pažangumo (0,8 ir daugiau balo) pažangą padarę mokiniai.

6.

Geriausi mokslo  metų pasiekimai:

6.1. Pažangumas (įvertinimai 9-10), aktyvumas, lankomumas, pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose

Gimnazijos padėkos raštai, padėkos tėvams

 

Birželis, mokslo metų pabaigos šventė

Įrašai elektroniniame dienyne, klasių vadovų siūlymai

6.2. Pažangumas:

6.2.1. įvertinimai 9-10;

6.2.2. vidurkis 9 ir daugiau;

Gimnazijos padėkos raštai

Įrašai dienyne, klasių vadovų siūlymai

6.3. Aktyvumas gimnazijos veikloje ir už jos ribų  

Klasių, būrelių, renginių vadovų siūlymai

6.4.  Pasiekimai sporte

Klasių vadovų, kūno k. mokytojų siūlymai

7.

Rajono, šalies  olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai.

 

Informacija bendruomenei (inf. eilutė, vidaus tinklas, stendas),

rengėjų padėkos raštai.

 

Paaiškėjus faktui

5-8, I-IV klasių, skyriaus mokinių susirinkimų metu

Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai, pranešimai

8.

Mokyklinių olimpiadų, konkursų,   varžybų nugalėtojai ir  prizininkai

Informacija bendruomenei, proginiai padėkos raštai

5-8, I-IV klasių, skyriaus mokinių susirinkimų metu

Protokolai

9.

Geriausias m. m., meniškiausias, sportiškiausias,  didžiausią pažangą padaręs mokinys, geriausia mokslo metų klasė

Nominacijos 5-8 ir I-IV klasių tarpe. Informacija bendruomenei, speciali atminimo dovana.

Birželis, mokslo metų pabaigos šventė

 

Nominacijų suteikimo komisijos sprendimas

10.

10 geriausių mokslo  metų sportininkų.

Viešas skelbimas, nuotrauka stende.

Birželis, informacija tinkle ir internetiniame puslapyje

Mokslo metų dalyvavimo ir pasiekimų  suvestinė

11.

Aktyvūs klasės veikloje per mokslo metus.

Proginiai padėkos raštai.

Birželis, mokslo metų pabaigos šventė

Klasių vadovų siūlymai

12

Geriausi mokslo  metų pasiekimai, numatyti šio aprašo   6.1, 6.2.1, 7, 9  punktuose

Edukacinė-pramoginė išvyka

Rugsėjis – spalis, šalies teritorijoje

Administracijos sprendimas

13.

Labai gerai besimokę, ypatingai pasižymėję atskirose srityse, aktyvūs ir gerai besimokę abiturientai.

Įrašai gimnazijos ,,Garbės knygoje‘‘.

Liepa, baigiant mokyklą

Direkcinės tarybos sprendimas

 

14.

Klasė, surinkusi daugiausiai paramos gimnazijai ( 2% pajamų mokesčio užpildytų formų).

Gimnazijos padėkos raštas, edukacinė pramoginė išvyka (skatinimui skiriama iki 20 proc. surinktų lėšų, bet ne daugiau 200 eurų)

Gruodis, sausis

 

Formų apskaitos suvestinė

 


 III SKYRIUS

 KITOS SĄLYGOS

 1. Gimnazijos padėkos raštas – mokslo metams konkurso būdu išrinktos formos raštas su oficialia gimnazijos  simbolika, teikiamas direktoriaus įsakymu.
 2. Proginis padėkos raštas – rengėjų(mokytojų, klasių vadovų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, renginio organizatorių), tam tikrai progai, sukurtas, pasirašytas ir įteiktas raštas.
 3. Geriausias mokinys iš klasės vadovų pateiktų kandidatų nustatomas vadovaujantis Geriausio mokslo metų mokinio nustatymo metodika (1 priedas).
 4. Meniškiausias mokinys renkamas pagal muzikos, dailės, choreografijos, kalbų mokytojų bei meno būrelių vadovų siūlymus.
 5. Geriausia m. m. klasė, pagal klasių vadovų pateiktus rodiklius, nustatoma vadovaujantis Geriausios mokslo metų klasės nustatymo metodika (2 priedas).
 6. Padaręs didžiausią pažangą mokinys renkamas  iš klasės vadovų pateikto didžiausią vidurkio padidėjimą, praleistų pamokų sumažėjimą, teigiamų elgesio pokyčių pasiekusių mokinių sąrašo.
 7. Geriausių sportininkų dešimtukas nustatomas pagal dalyvavimo varžybose skaičių ir pasiektus rezultatus.
 8. Geriausias sportininkas renkamas iš dešimtuko.
 9. Šio aprašo 16, 17, 18, 19, 21 punktuose nurodytų  mokinių rinkimą (nustatymą) vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, į kurią įeina du direktoriaus deleguoti administracijos atstovai ir du  mokytojų tarybos deleguoti mokytojai (ne klasių vadovai).
 10. Geriausieji renkami komisijos pasirinktu balsavimo būdu (balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamu tampa komisijos pirmininko balsas).
 11. Esant galimybei,dalyvauti išvykoje siūloma ir kitiems  mokslo metų laureatams.
 12. Šio aprašo 9, 10, 12, 13 punktai taikomi tik gimnazijos mokiniams
Puslapis atnaujintas: 2021 kovo 29