Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mėnesio planas

Rugsėjo mėnesio veiklos grafikas

Diena

Valanda

Pavadinimas

Darbo forma

Atsakingi

Pastabos

1

10

Rugsėjo 1–osios šventė

Šventė

J. Daugalienė

Klasių vadovai

 

1-4

 

Gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklės

Klasės valandėlės

Klasės vadovai

 

1-8

 

Programų rengimas

Programų rengimas ir tvirtinimas spec. poreikių turintiems mokiniams

M. Žeimienė

 

1-11

 

Atleidimas nuo kūno kultūros ir menų pamokų

Prašymų pateikimas

Meno ir sporto mokyklas lankantys mokiniai

 

1-11

 

Klasės veiklos planavimas

Darbo planų mokslo metams rengimas

Klasių vadovai

 

1-15

 

Mokinių pavėžėjimas

Sąrašų ir maršrutų sudarymas,

mokinių pažymėjimų išdavimas

D. Lileikienė,

D. Lengvinienė,

klasių vadovai

 

1-15

 

Mokinių sveikata

Naujai atvykusių mokinių sveikatos pažymėjimų pateikimas sveikatos priežiūros specialistei

Sveikatos priežiūros specialistė

 

2

nuo 8 val.

Mokymosi sutarčių pasirašymas

Sutarčių pasirašymas su naujai atvykusiais mokiniais (tėvais).

V. Bartušienė,

L. Uselienė,

S. Judžentienė,

klasių vadovai

 

2-4

 

Mokinių savianalizė

Individualios pažangos lapų pildymas

6-8, I-IV klasių mokiniai, klasių vadovai

 

2 – 10

 

Neformalusis švietimas

Neformaliojo ugdymo būrelių mokinių sąrašų tikslinimas

J. Daugalienė, būrelių, klasių vadovai

 

2-12

 

Mokinių supažindinimas su elgesio, lankomumo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instrukcijomis (pamokoje, gimnazijoje, už gimnazijos ribų), Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašu

Pamoka

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

 

3

9

Mokymosi sutarčių pasirašymas

III kl. mokinių susirinkimas

L. Uselienė,

V. Bartušienė

 

4-30

 

Paulius Širvys – poetas, žurnalistas

Literatūros paroda, skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms

R. Vingienė

 

7-11

 

Supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, egzaminų tvarkaraščiu, brandos darbo vykdymo instrukcija.

IV kl. mokinių supažindinimas

L. Uselienė

 

7-11

 

Supažindinimas su menų ir technologijų brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis

IV kl. mokinių supažindinimas

Menų ir technologijų mokytojai

 

10

14

Mokomųjų dalykų ilgalaikių teminių planų aptarimas ir suderinimas

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas

Mokytojai

 

14-30

 

Rudens krosas „Žaliakalnio takais – 2020“

Mokyklinės varžybos pereinamajai taurei laimėti

V. Parnarauskienė

B. Galinauskienė

D. Naujokienė

 

14 – 30

 

Mokinių savivaldos veiklos pristatymas gimnazijos bendruomenei

Informacijos sklaida lankstinukuose

Mokinių tarybos nariai

 

15

14.45

2020-2021 m. m. pritaikytos ir individualizuotos programos.

Nemokamų spintelių skyrimas mokiniams

VGK susirinkimas

D. Lengvinienė

 

16

14

Tarpdalykinė integracija

Metodinė diena

B. Galinauskienė 

17

15

Darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos sistema. Mokytojų etatų dydžiai. Darbo sutarčių pakeitimai. 2020-2021 m. m. ugdymo prioritetai.

Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas

Direkcinės tarybos posėdis

V. Bartušienė

L. Uselienė,

D. Lengvinienė,

L. Kniukštienė

 

22

 

Mokinių tarybos veikla. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai

Asamblėja

Mokinių taryba

Nuotoliniu būdu

23

 

Lietuvos žydų genocido diena

Akcija

L. Šertvytienė

 

25

8.00-15.00

Europos kalbų diena

Netradicinės kalbų pamokos

D. Naujokienė

G. Bartkuvienė

R. Malinauskienė

J. Beitienė

L. Auksorienė

R. Vingienė

L. Lengvinienė

J. Daugalienė

V. Vaitkuvienė

 

23

14.45

2020-2021 m. m. ugdymo prioritetai.

Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas.

Veiklos tobulinimo planas

Mokytojų tarybos susirinkimas

V. Bartušienė,

L. Uselienė,

J. Vingienė

 

30

 

,,Pažink gimnazijos biblioteką…”

Filmuko/skaidrių demonstravimas apie gimnazijos biblioteką 5-os kl. mokiniams per kl. valandėlę.

R. Vingienė

5 kl. auklėtojos