Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mėnesio planas

Sausio mėnesio veiklos grafikas

Diena

Valanda

Pavadinimas

Darbo forma

Atsakingi

Pastabos

2-5

 

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos

 

 

 

4-8

 

Veiklos planavimas

Veiklos planų 2021 m. rengimas, aprobavimas grupėse (tarybose)

Grupių, tarybų pirmininkai, vadovai

 

4

10.00

Mobilių suolų paskirstymas.

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinė taryba

 

5

10

LŠDPS narių susirinkimas. Metinė veiklos ir finansinė ataskaita.

LŠDPS narių susirinkimas

 

D. Naujokienė

 

6-26

 

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų rengimas

Programų 2020-2021 m. m. sąrašo ir anotacijų skelbimas mokiniams

B. Galinauskienė,

L. Uselienė

 

6

15.00

Veiklos plano 2021 m. aprobavimas.

 

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas

J. Vingienė

 

7

15.00

Veiklos plano 2021 m. aprobavimas.

 

Menų, technologijų, fizinio ugdymo ir dorinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas

J. Vingienė

 

7

10.45

Brandos darbo organizavimas ir vykdymas

III kl. mokinių supažindinimas su vykdymo instrukcija

L. Uselienė

 

7-12

15.00

Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų

VGK posėdžiai (išplėstiniai)

D. Lengvinienė

 

11 

9.00  

I- IV kl. fizikos olimpiada 

 Olimpiada

N. Peteraitienė 

 

12

15.00

Neformalaus ugdymo renginių, Vaiko gerovės komisijos veiklos,  Ugdymo aplinkos tobulinimo, Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros, Direkcinės tarybos veiklos, Mokytojų tarybos veiklos planų aptarimas.

Nuotolinio ugdymo akreditacija

Direkcinės tarybos posėdis

V. Bartušienė,

L. Uselienė,

D. Lileikienė,

J. Daugalienė,

D. Lengvinienė

 

13

8.00

,,Atmintis gyva, nes liudija”

Akcija

L. Šertvytienė

 

18-29

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių I pusmečio vertinimas.

Vertinimų rengimas ir pateikimas

M. Žeimienė

Vertinimus siųsti Outlook programa.

18

 

Pasaulinė sniego diena.

Akcija. Fizinis aktyvumas atvirame ore.

B. Galinauskienė

Esant tinkamoms oro sąlygoms

20

 

2021 m. veiklos planas

Mokytojų susirinkimas

V. Bartušienė

 

 

20

10.45- 15.00

Mokyklinė 6-8, I-II klasių vokiečių kalbos olimpiada.

Olimpiada

 

R. Malinauskienė

Online Kahoot platforma

25-29

 

2020-2021 m. m. I pusmečio pažymių išvedimas

E. dienyno pildymas

Dalykų mokytojai

 

29 

15.00 

Gimnazijos 2020 m. m. veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas. 

Gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita. 

2021  m. gimnazijos veiklos planas 

Gimnazijos tarybos susirinkimas 

J. Pūkienė

 

Sausis – vasaris

 

Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ (anglų k., vokiečių k., rusų k.)

Dalyvavimas tarptautiniame konkurse

J. Beitienė

D. Naujokienė

R. Malinauskienė

G. Bartkuvienė