Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mokinių skatinimo sistema

PATVIRTINTA

Ž. Naumiesčio vidurinės mokyklos direktoriaus

2007 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V1-35

( gimnazijos direktoriaus 2013 m.  gegužės  31 d.

Įsakymu Nr. V1- 39, 2017 m. gegužės 23 d. V1-23 patvirtinta redakcija, 2021 04 30 Nr. V1-28 patvirtinta redakcija)

 

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 TIKSLAI

 

 1. Skatinti vidinį poreikį tobulėti, įvertinant įdėtas pastangas.
 2. Kelti mokinių motyvaciją atstovauti gimnaziją rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose.
 3. Skatinti aktyvumą, visuomeniškumą ir pilietiškumą.

 

II SKYRIUS

SKATINIMO BŪDAI IR FORMOS.

 

Eil.

Nr.

Požymiai

Skatinimo forma

Laikas ir vieta

Nustatymas

4.

Mokinių pastangos, iniciatyvos, aktyvumas bet kurioje veikloje.

Įrašai e. dienyne, viešos padėkos žodžiu (rašo dalykų mokytojai, būrelių vadovai, kl. vadovai, administracija.  Mokiniams ir jų tėvams).

Nuolat

Paaiškėjus faktui

5.

Geriausi asmeniniai I  pusmečio, m. m.  pažangumo ir lankomumo rezultatai 5-8, I-II ir III-IV klasių tarpe:

Viešas paskelbimas bendruomenei.

Vasaris, birželis, internetinis puslapis.

Įrašai elektroniniame dienyne

5.1. 20 geriausių vidurkių (šimtųjų tikslumu) 5-8  klasėse;

5.2. 10 geriausių vidurkių (šimtųjų tikslumu) progimnazijos skyriuje, I-II ir III-IV klasėse;

5.3. Nepraleidę nei vienos pamokos

5.4. Didžiausią pažangumo (0,8 ir daugiau balo) pažangą padarę mokiniai.

6.

Geriausi mokslo  metų pasiekimai:

6.1. Pažangumas (įvertinimai 9-10), aktyvumas, lankomumas, pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose

Gimnazijos padėkos raštai,    padėkos tėvams.

 

Birželis, mokslo metų pabaigos šventė

Įrašai elektroniniame dienyne, klasių vadovų siūlymai

6.2. Pažangumas:

6.2.1. įvertinimai 9-10;

6.2.2. vidurkis 9 ir daugiau;

 

 

Gimnazijos padėkos raštai.

 

 

 

Įrašai dienyne, klasių vadovų siūlymai

6.3. Aktyvumas gimnazijos veikloje ir už jos ribų  

Klasių, būrelių, renginių vadovų siūlymai

6.4.  Pasiekimai sporte

Klasių vadovų, kūno k. mokytojų siūlymai

7.

Rajono, šalies  olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai.

 

Informacija bendruomenei (informacinis ekranas, vidaus tinklas, stendas),

rengėjų padėkos raštai.

 

Paaiškėjus faktui

5-8, I-IV klasių, skyriaus mokinių susirinkimų metu

Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai, pranešimai

8.

Mokyklinių olimpiadų, konkursų,   varžybų nugalėtojai ir  prizininkai.

Informacija bendruomenei, proginiai padėkos raštai (I vietos nugalėtojams, prizininkams), padėka elektroniniame dienyne (II ir III vietų nugalėtojams)

5-8, I-IV klasių, skyriaus mokinių klasių valandėlių metu.

Protokolai

9.

Geriausias m. m., meniškiausias, sportiškiausias,  didžiausią pažangą padaręs mokinys, geriausia mokslo metų klasė.

Nominacijos 5-8 ir I-IV klasių tarpe. Informacija bendruomenei, speciali atminimo dovana.

Birželis, mokslo metų pabaigos šventė

 

Nominacijų suteikimo komisijos sprendimas

10.

10 geriausių mokslo  metų sportininkų.

Viešas skelbimas, nuotrauka stende.

Birželis, informacija tinkle ir internetiniame puslapyje

Mokslo metų dalyvavimo ir pasiekimų  suvestinė

11.

Aktyvūs klasės veikloje per mokslo metus.

Proginiai padėkos raštai.

Birželis, klasės valandėlės metu.

Klasių vadovų siūlymai

12

Geriausi mokslo  metų pasiekimai, numatyti šio aprašo   6.1, 6.2.1, 7, 9  punktuose

Edukacinė-pramoginė išvyka

Rugsėjis – spalis, šalies teritorijoje

Administracijos sprendimas

13.

Labai gerai besimokę, ypatingai pasižymėję atskirose srityse, aktyvūs ir gerai besimokę abiturientai.

Įrašai gimnazijos ,,Garbės knygoje‘‘.

Liepa, baigiant mokyklą

Direkcinės tarybos sprendimas

 

14.

5 -8, I- III klasių mokiniams, kurių visų mokomųjų dalykų I ir II pusmečio vidurkiai yra ne žemesni nei 8, gavę tėvų sutikimą ir suderinus su dalykų mokytojais, gali būti skiriamas laisvas pamokų lankomumas, tą laiką skiriant individualiam ugdymuisi įvairiose edukacinėse erdvėse. Šių mokinių lankomumas nežymimas, tačiau mokiniai turi laiku atlikti mokytojo skirtus atsiskaitomuosius darbus.

Laisvas pamokų lankymo grafikas

Nuo birželio 10 d.

Klasių vadovų pasiūlymai pagal mokymosi rezultatus

 

III SKYRIUS

 KITOS SĄLYGOS

 

 1. Gimnazijos padėkos raštas – mokslo metams konkurso būdu išrinktos formos raštas su oficialia gimnazijos simbolika, teikiamas direktoriaus įsakymu.
 2. Proginis padėkos raštas – rengėjų (mokytojų, klasių vadovų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, renginio organizatorių), tam tikrai progai, sukurtas, pasirašytas ir įteiktas raštas.
 3. Geriausias mokinys iš klasės vadovų pateiktų kandidatų nustatomas vadovaujantis Geriausio mokslo metų mokinio nustatymo metodika (1 priedas).
 4. Meniškiausias mokinys renkamas pagal muzikos, dailės, šokio, kalbų mokytojų bei meno būrelių vadovų siūlymus.
 5. Geriausia m. m. klasė, pagal klasių vadovų pateiktus rodiklius, nustatoma vadovaujantis Geriausios mokslo metų klasės nustatymo metodika (2 priedas).
 6. Padaręs didžiausią pažangą mokinys renkamas iš klasės vadovų pateikto didžiausią vidurkio padidėjimą, praleistų pamokų sumažėjimą, teigiamų elgesio pokyčių pasiekusių mokinių sąrašo.
 7. Geriausių sportininkų dešimtukas nustatomas pagal dalyvavimo varžybose skaičių ir pasiektus rezultatus (3 priedas).
 8. Geriausias sportininkas renkamas iš dešimtuko.
 9. Šio aprašo 16, 17, 18, 19, 21 punktuose nurodytų mokinių rinkimą (nustatymą) vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, į kurią įeina du direktoriaus deleguoti administracijos atstovai ir du mokytojų tarybos deleguoti mokytojai (ne klasių vadovai).    
 10. Geriausieji renkami komisijos pasirinktu balsavimo būdu (balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamu tampa komisijos pirmininko balsas).
 11. Esant galimybei, dalyvauti išvykoje siūloma ir kitiems mokslo metų laureatams.
 12. Šio aprašo 9, 10, 12, 13 punktai taikomi tik gimnazijos mokiniams

 

_______________

Puslapis atnaujintas: 2021 gegužės 6