Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Pagalba mokiniui

 • individualus mokinių konsultavimas;
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – ugdant gebėjimą priimti sprendimus ir spręsti problemas, mokytis kritiškai mąstyti, bendrauti, valdyti emocijas;
 • tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio ir mokinių ugdymosi sunkumams analizė;
 • socializacijos projektų rengimas ir koordinavimas;
 • nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;
 • pamokų lankomumo kontrolė ir apskaita;
 • mokinių nemokamo maitinimo organizavimas, priežiūra, ataskaitų rengimas
 • dalyvavimas mokyklos Prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių adaptacijos, psichologines ir socialines problemas;
 • dalyvavimas Socialinių reikmių  komisijoje, sprendžiant mokinių socialines problemas, aprūpinimą mokinio reikmenimis
 • vadovavimas Socialinės pedagoginės pagalbos grupės darbui, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą vaikams;
 • konsultacijos mokytojams, klasių vadovams, tėvams;

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
 • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia individualią, pogrupinę, grupinę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete, klasėje);
 • lavina specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia pagalbą mokytojams rengiant mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
 • teikia pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Specialiojo pedagogo informacija tėvams:

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais.

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų) ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Logopedo teikiamos paslaugos gimnazijoje:

 • organizuoja pogrupines ir grupines logopedines pratybas;
 • sudaro specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • rengia savo veiklos ataskaitą;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • moko taisyklingai tarti garsus;
 • lavina foneminę klausą;
 • moko garsinės analizės;
 • šalina kalbos leksinės – gramatinės sandaros trūkumus;
 • ugdo rišliąją kalbą;
 • lavina regimąjį suvokimą, atmintį, smulkiąją motoriką;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves.

Logopedės informacija tėvams:

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais.

 

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

 • Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas pokalbių su juo metu; tiesioginio poveikio būdų numatymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
 • Socialinių įgūdžių ugdymo grupių vedimas mokiniams.
 • Aktualių mokykloje grupinių tyrimų atlikimas, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

o   pats mokinys (16 metų ir vyresni – savarankiškai; neturintys 16 metų – su raštišku tėvų sutikimu);

o   mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

o   mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

 Kas yra psichologas?

Psichologas – tai ne medicininį išsilavinimą įgijęs specialistas, kuris tiria žmogaus psichikos procesus (mąstymą, atmintį, dėmesį, valią ir kt.), psichikos veiklą, reiškinius bei elgesio motyvus, asmenybės struktūrą ir raidą bei jų ryšį su asmens aplinka.

Psichologas NĖRA GYDYTOJAS, todėl jis negali diagnozuoti psichikos sutrikimo, gydyti vaistais, išrašyti recepto.

Psichologas atlieka psichologinį mokinių vertinimą; konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla (paskaitos, pranešimai, seminarai ir kt.)

Kaip vyksta psichologinė pagalba?

Psichologinė pagalba skirta sveikiems, tačiau sunkioje, sudėtingoje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus.

Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis.

Psichologinė pagalba NETEIKIAMA mokyklos koridoriuje, gatvėje ar kitoje tam neskirtoje vietoje.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma KONFIDENCIALIA. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Įprastiniais atvejais su psichologu susitinkama 1 kartą per savaitę, konsultacijos trukmė 45 min.

Psichologinės pagalbos sesijų trukmė priklauso nuo problemos gilumo ir sudėtingumo:

 • Vienkartinė (epizodinė) pagalba.
 • Trumpalaikė psichologinė pagalba (iki 10 susitikimų).
 • Ilgalaikė psichologinė pagalba (11-30 susitikimų).
 • Taip pat galima nuolatinė psichologinė pagalba.

Mokinių tėveliams tikslinga pasitarti su mokyklos psichologu, jei vaikas turi:

 • bendravimo, elgesio problemų (vaikas/paauglys yra labai vienišas, uždaras, nenori ir nemėgsta bendrauti, patiria bendraamžių patyčias, nepasitiki savimi, daug konfliktuoja, agresyviai elgiasi, meluoja, sunkiai sukaupia dėmesį);
 • adaptacijos sunkumų (sunkiai pritampa mokykloje, neprisitaiko klasės kolektyve, nenori būti su bendraamžiais);
 • emocinių problemų (patiria įvairias baimes, nerimą, nesuvaldo impulsų, yra labai jautrus, verksmingas, nuolat atrodo liūdnas ar abejingas, sunkiai išsiskiria su tėvais);
 • įvairių negalavimų, kai nerandama medicininės priežasties (galvos, pilvo skausmai, šlapinimasis į lovą, sutrikęs miegas, apetito praradimas arba pernelyg didelis maisto poreikis, nerviniai tikai, mikčiojimas);
 • išgyvena krizę, traumą (artimo žmogaus mirtis, tėvų skyrybos, ligos, brolio, sesers gimimas, persikraustymas gyventi kitur, mokyklos pasikeitimas, naminio gyvūno praradimas, autoavarija, gaisras, patirta prievarta ir pan.).

Darbo laikas

I – 8:00-14:00 (Pietų pertrauka – 12:00-12:30)

II- 8:00-14:30 (Pietų pertrauka – 12:00-12:30)

III-8:00-15:30 (Pietų pertrauka – 12:00-12:30)

IV-8:00-15:00 (Pietų pertrauka – 12:00-12:30)

V-8:00-13:00 (Gardamo skyriuje)

SVARBU!!!

Karantino laikotarpiu mokyklos psichologės konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu. Susiekti galima:

paštu - indre.soikinaite@zng.lt arba indre_soikinaite@inbox.lt;

Messanger – Indrė Soikinaitė;

Tel. nr.  – 868139687.

Be pagalbos mokykloje teikiamos pagalbos telefonu ar elektroninėje erdvėje:

 

„Jaunimo linija - 8 800 28888; Darbo laikas: visą parą
Emocinę paramą teikia: savanoriai

www.jaunimolinija.lt/laiskai ir www.jaunimolinija.lt/pokalbiai-internetu

Į laiškus per 24 valandas atsako „Jaunimo linijos“ savanoriai. 

Pokalbiai internetu vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio 18-22 val.

 

„Vaikų linija“ - 116 111; Darbo laikas: 11.00-23.00 kasdien
Emocinę paramą teikia: savanoriai

www.vaikulinija.lt arba  info@pagalbavaikams.ltskyrybos@pagalbavaikams.lt

Į laiškus per 36 valandas atsako savanoriai konsultantai. Pokalbiai internetu vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 18-23 val.

 

 „Vilties linija“ - 116 123; Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

116123@viltieslinija.lt arba vilties.linija@gmail.com
Pagalba teikiama suaugusiems.
Į laiškus per 3 darbo dienas atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai. 

 

 

„Pagalbos moterims linija“ - 8 800 66366; Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

pagalba@moteriai.lt

pagalbosmoterimslinija.lt
Pagalba teikiama moterims ir merginoms.
Į laiškus per 24 valandas atsako „Pagalbos moterims linijos“ savanorės konsultantės.

 

Pokalbiai internetu vyksta sekmadieniais, pirmadieniais ir antradieniais 17-21 val.

 

 

“Tėvų liniją” - 8 800 900 12; Darbo laikas: darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.

Pagalbą teikia: psihologai profesionalai

 

www.tevulinija.lt

Pagalba teikiama tėvams

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos 2019 m. veiklos planas 

 

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą.

 

Uždaviniai:

 • Organizuoti prevencines priemones gimnazijoje.
 • Rūpintis vaiko socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą.
 • Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
 • Ugdyti atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.
Priemonės Darbo forma Įgyvendinimo laikas (mėn.) Vykdytojai Laukiami rezultatai Pastabos
 1. Organizacinė veikla
1.1. 2018-2019 m. m.  VGK veiklos ataskaita Susirinkimas Birželis V. Bartušienė Įgyvendinta veikla ir pateikti pasiūlymai.  
1.2. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2020 m. parengimas Posėdis Gruodis VGK nariai Parengtas VGK veiklos planas.
1.3. VGK posėdžių, pasitarimų  organizavimas Posėdis, pasitarimas Ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius arba neplanuoti posėdžiai reikalui esant VGK nariai   Situacijos,  problemų analizė, sprendimų priėmimas.
1.4. Bendradarbiavimas su VTAS, seniūnija, policija, Šilutės ŠPT Susitikimai, pokalbiai Pagal poreikį V. Bartušienė   Problemų sprendimas, prevencijos vykdymas.
 1. Įtraukusis ugdymas
2.1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių  ir mokomų namuose mokinių mokymosi pasiekimų aptarimas Posėdis Vasaris, birželis V. Bartušienė M. Žeimienė Apie mokymosi pasiekimus informuoti tėvai, pateiktos rekomendacijos.
2.2. Individualios konsultacijos, metodinės literatūros, priemonių dalinimasis su mokytojais, atsižvelgiant į jų pageidavimus Konsultacija Vasaris, spalis M. Žeimienė Efektyvesnė pagalba mokytojams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais.
2.3. Mokinių, ugdomų pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, sąrašo sudarymas, programų rengimas Programų rengimas Rugsėjis V. Bartušienė M. Žeimienė Sudarytas mokinių, ugdomų pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, sąrašas, parengtos programos.            
2.4. Dokumentų rengimas pirminiam ir pakartotiniam vertinimui ŠPT Dokumentų rengimas       Esant poreikiui V. Bartušienė M. Žeimienė I. Drūlienė D. Lengvinienė Įvertinti vaiko pažangą, aprašyti pasiekimus ir pateikti ŠPT pirminiam ir pakartotiniam įvertinimui.
2.5. Teikti pagalbą SUP turintiems mokiniams Konsultacijos Pagal poreikį Pagalbos mokiniui specialistai Teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams,  konsultacijos ir rekomendacijos mokytojams
 1. Smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija. Socialinis ir emocinis ugdymas
3.1. Infekcinės ligos ir asmens higiena Paskaita 6 kl. mokiniams Sausio V. Uginčienė Mokiniams pateikiama informacija apie asmens higieną ir su ja susijusiomis ligomis  
3.2. Pedikuliozė. Asmens higiena. Kaip jos išvengti? Paskaita 1-4 kl. mokiniams Sausio V. Uginčienė Informacija mokiniams apie parazitų sukeliamas ligas ir kaip nuo jų apsisaugoti.  
3.3. „Savęs pažinimas“ Užsiėmimai 5-I kl.mokiniams Kovas I. Drūlienė Gilesnis mokinių savęs, savo emocijų ir jausmų pažinimas.  
3.4. Prevencinių programų įgyvendinimas Posėdis Gegužės J. Vingienė, J. Beitienė, S. Kurmienė   Aptartas programų įgyvendinimas, patyčių situacijos mokykloje rodiklio pokytis.
3.5. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašo įgyvendinimas Posėdis Spalio VGK nariai D. Lengvinienė   Apžvelgtas įgyvendinimas, pateikti siūlymai tobulinimui.
3.6. Anoniminė 5-IV klasių mokinių apklausa apie žalingus įpročius Tyrimas Spalio V. Uginčienė   Išsiaiškinta žalingų įpročių situacija gimnazijoje. Duomenys naudojami darbo planavimui.
3.7. Psichikos sveikatos dienai paminėti: „Kaip aš jaučiuosi“ Akcija Spalis I. Drūlienė Mokinių ir mokytojų tinkamo tarpusavio komunikavimo skatinimas, vienas kito jausmų atpažinimas.
3.8. „Kokių tėvų nori vaikai“ Paskaita tėvams Lapkritis I. Drūlienė Tėvų sąmoningumo didinimas apie vaikų poreikius ir siekius per atitinkamą pastarųjų elgesį.
3.9. „Emocinio intelekto ugdymas“ Užsiėmimai 5-IV kl. mokiniams Lapkritis I. Drūlienė Mokinių emocinio intelekto ugdymas, jo reikšmės supratimas. Mokinių gilesnis savęs ir kitų supratimas.
3.10. Psichotropinės medžiagos ir jų žala Paskaita I kl. mokiniams Lapkričio V. Uginčienė   Informacija apie psichotropinių medžiagų žalą.
3.11.  Patyčių prevencijos priemonių plano įgyvendinimas, 2020 m. plano rengimas Posėdis Gruodis VGK nariai Aptartas plano įgyvendinimas, parengtas Patyčių prevencijos priemonių planas 2020 m.
3.12. Mokinių, turinčių problemų,  lankymas namuose Lankymasis namuose Per m. m. D. Lengvinienė Bendravimas ir  bendradarbiavimas su tėvais ir mokiniais.
3.13. Individualios  konsultacijos mokiniams, tėvams Konsultacija, pokalbiai Per m. m. D. Lengvinienė, I. Drūlienė Suteikta informacija, pagalba mokiniams, tėvams.
3.14. Policijos pareigūnų, pagalbos specialistų paskaitos mokiniams Paskaita Per m. m. V. Bartušienė Organizuojamos paskaitos. Suteikiamos teisinės žinios. Vykdoma prevencinė veikla.
 1. Mokymosi pagalbos mokiniui teikimas
4.1. Analizuoti mokinių lankomumo, pažangumo ir elgesio pokyčius, teiktos pagalbos efektyvumą Posėdis, susirinkimas Lapkritis, kovas, gegužė L. Uselienė V. Bartušienė   Analizuojama situacija, numatomos priemonės mokinių pažangumo, lankomumo ir elgesio gerinimui.
4.2. Pagalbos mokiniui plano formos koregavimas Susirinkimas Vasaris V. Bartušienė D. Lengvinienė Sukurta nauja Pagalbos mokiniui plano forma.
4.3. Pagalbos teikimas mokiniams Situacijos analizė Birželis J. Beitienė, S. Kurmienė Pateikti siūlymai ugdymo plano rengimui.
4.4. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo įgyvendinimas Posėdis Kovas VGK darbo grupė Pateikti siūlymai  Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo pakeitimams, papildymams.
4.5. Teikti spec. pagalbą mokiniams. Konsultacijos Pagal poreikį Pagalbos mokiniui specialistai Teikiama pagalba mokiniams.
4.6. Sudaryti sąlygas namų darbų atlikimui. Pamokų ruoša Per m. m. D. Lengvinienė J. Vingienė Sudarytos sąlygos atlikti namų darbus mokykloje.
 1. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas
5.1. „Mano kūno vaizdas. Valgymo sutrikimai“, „Berniukų ir mergaičių bendravimas paauglystėje“, „Kaip sėkmingai  mokytis“ Paskaitos 8-II kl. mokiniams Sausis V. Bartušienė, psichologė Rosita Katauskienė Didėjantis mokinių sąmoningumas, atsakomybės jausmas. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas
5.2. „Pedagogų emocinės savijautos svarba ugdymo procese. Streso valdymas“ Paskaita mokytojams Sausis, kovas V. Bartušienė, psichologė Rosita Katauskienė Gerėjanti mokytojų savijauta, emocinis klimatas mokykloje. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas
5.3.  „Jūsų vaikas-jūsų ateitis. Kaip gyventi ir mokytis kartu“   Paskaita tėvams   Vasaris V. Bartušienė, psichologė Rosita Katauskienė Tėvai pagerins savo žinias apie galimybes padėti vaikams mokytis. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas
5.4. „Tėvų atsakomybė, teisė ir pareigos“ Pranešimas tėvams Vasaris V. Bartušienė, pareigūnė N. Ropienė Tėvai bus supažindinti su jų teisėmis, pareigomis ir tiesiogine atsakomybe už vaiką.
5.5. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė Paskaita III-IV kl. mokiniams Vasaris V. Bartušienė, pareigūnė N. Ropienė Mokiniai bus supažindinti su tinkamu elgesiu renginių, laisvalaikio metu, jų  administracine ir baudžiamaja atsakomybe
5.6. Pozityvios tėvystės mokymai Užsiėmimų ciklas tėvams Kovas V. Bartušienė, psichologė Rosita Katauskienė Tėvai įgis daugiau žinių apie pozityvų bendravimą su vaikais, konfliktų sprendimo būdus, atskleis  savo gebėjimus ir galimybes. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas
5.7. Paskaita II, IV klasių mokiniams „Kaip įveikti egzaminų baimę“ Paskaita II, IV klasių mokiniams Kovas I. Drūlienė Teigiama mokinių savijauta.  
5.6. „Mokinių emocinės savijautos svarba ugdymo(si) procese“ Paskaita mokytojams Balandis V. Bartušienė, psichologė Rosita Katauskienė Geresni mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas
5.8. „Komanda: tėvai ir vaikai“ Užsiėmimų ciklas mokiniams ir jų tėvams Gegužė I. Drūlienė Tėvų ir jų vaikų tarpusavio santykių gerinimas.
5.9. Diena be telefono. Akcija Birželis M. Žeimienė, VGK nariai Formuosis mokinių sveiko gyvenimo įgūdžiai, vertybės ir nuostatos.
5.10. Vasaros poilsio stovyklos organizavimas. Stovykla Birželio D. Lengvinienė, VGK nariai Organizuota stovykla gimnazijos 5-6 klasių mokiniams.
5.11. Tikrinti, kontroliuoti uniformų dėvėjimą. Priežiūra Per m. m. J. Beitienė, J. Vingienė Laikomasi uniformų dėvėjimo reglamento.
5.12. Mokinių sveikatos tikrinimo rezultatai ir analizė. Pasitarimas, susirinkimas Spalis V. Uginčienė Pateikta informacija apie mokinių sveikatos problemas.
5.13. Pirotechnikos priemonių keliamas pavojus Paskaitos 5-II kl. mokiniams Lapkritis V. Bartušienė, pareigūnė N. Ropienė Mokiniai įgis daugiau žinių apie  pirotechnikos priemonių keliamus pavojus
5.14. Atvykusių mokinių adaptacija Susirinkimas Gruodis   D. Lengvinienė   Įvertintas 5 kl. ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos procesas ir numatyta pagalba.
5.15.  Patyčių, smurto, žalingų įpročių žala Paskaitos mokiniams Per m. m. V. Bartušienė, I. Drūlienė, V. Uginčienė N. Ropienė Mokiniai pagerins savo žinias apie patyčių, smurto, žalingų įpročių žalą.
5.16. Analizuoti elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, teikti pagalbą, taikyti poveikio priemones Susirinkimas Pažeidimo atveju VGK nariai, D. Lengvinienė Išaiškinami mokinių ydingo elgesio faktai, teikiama pagalba, taikomos poveikio priemonės.
 1. Krizių valdymas
6.1. Bendradarbiauti su Gimnazijos krizių valdymo komanda, vykdyti krizinių atvejų valdymą Krizės valdymo priemonių organizavimas gimnazijoje Esant reikalui VKG nariai Atskirais atvejais parengtos priemonės krizių valdymui.