Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Pagalba mokiniui

 • individualus mokinių konsultavimas;
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – ugdant gebėjimą priimti sprendimus ir spręsti problemas, mokytis kritiškai mąstyti, bendrauti, valdyti emocijas;
 • tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio ir mokinių ugdymosi sunkumams analizė;
 • socializacijos projektų rengimas ir koordinavimas;
 • nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;
 • pamokų lankomumo kontrolė ir apskaita;
 • mokinių nemokamo maitinimo organizavimas, priežiūra, ataskaitų rengimas
 • dalyvavimas mokyklos Prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių adaptacijos, psichologines ir socialines problemas;
 • dalyvavimas Socialinių reikmių  komisijoje, sprendžiant mokinių socialines problemas, aprūpinimą mokinio reikmenimis
 • vadovavimas Socialinės pedagoginės pagalbos grupės darbui, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą vaikams;
 • konsultacijos mokytojams, klasių vadovams, tėvams;

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
 • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia individualią, pogrupinę, grupinę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete, klasėje);
 • lavina specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia pagalbą mokytojams rengiant mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
 • teikia pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Specialiojo pedagogo informacija tėvams:

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais.

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų) ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Logopedo teikiamos paslaugos gimnazijoje:

 • organizuoja pogrupines ir grupines logopedines pratybas;
 • sudaro specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • rengia savo veiklos ataskaitą;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • moko taisyklingai tarti garsus;
 • lavina foneminę klausą;
 • moko garsinės analizės;
 • šalina kalbos leksinės – gramatinės sandaros trūkumus;
 • ugdo rišliąją kalbą;
 • lavina regimąjį suvokimą, atmintį, smulkiąją motoriką;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves.

Logopedės informacija tėvams:

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais.

 

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

 • Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas pokalbių su juo metu; tiesioginio poveikio būdų numatymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
 • Socialinių įgūdžių ugdymo grupių vedimas mokiniams.
 • Aktualių mokykloje grupinių tyrimų atlikimas, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

o   pats mokinys (16 metų ir vyresni – savarankiškai; neturintys 16 metų – su raštišku tėvų sutikimu);

o   mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

o   mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

 Kas yra psichologas?

Psichologas – tai ne medicininį išsilavinimą įgijęs specialistas, kuris tiria žmogaus psichikos procesus (mąstymą, atmintį, dėmesį, valią ir kt.), psichikos veiklą, reiškinius bei elgesio motyvus, asmenybės struktūrą ir raidą bei jų ryšį su asmens aplinka.

Psichologas NĖRA GYDYTOJAS, todėl jis negali diagnozuoti psichikos sutrikimo, gydyti vaistais, išrašyti recepto.

Psichologas atlieka psichologinį mokinių vertinimą; konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla (paskaitos, pranešimai, seminarai ir kt.)

Kaip vyksta psichologinė pagalba?

Psichologinė pagalba skirta sveikiems, tačiau sunkioje, sudėtingoje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus.

Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis.

Psichologinė pagalba NETEIKIAMA mokyklos koridoriuje, gatvėje ar kitoje tam neskirtoje vietoje.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma KONFIDENCIALIA. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Įprastiniais atvejais su psichologu susitinkama 1 kartą per savaitę, konsultacijos trukmė 45 min.

Psichologinės pagalbos sesijų trukmė priklauso nuo problemos gilumo ir sudėtingumo:

 • Vienkartinė (epizodinė) pagalba.
 • Trumpalaikė psichologinė pagalba (iki 10 susitikimų).
 • Ilgalaikė psichologinė pagalba (11-30 susitikimų).
 • Taip pat galima nuolatinė psichologinė pagalba.

Mokinių tėveliams tikslinga pasitarti su mokyklos psichologu, jei vaikas turi:

 • bendravimo, elgesio problemų (vaikas/paauglys yra labai vienišas, uždaras, nenori ir nemėgsta bendrauti, patiria bendraamžių patyčias, nepasitiki savimi, daug konfliktuoja, agresyviai elgiasi, meluoja, sunkiai sukaupia dėmesį);
 • adaptacijos sunkumų (sunkiai pritampa mokykloje, neprisitaiko klasės kolektyve, nenori būti su bendraamžiais);
 • emocinių problemų (patiria įvairias baimes, nerimą, nesuvaldo impulsų, yra labai jautrus, verksmingas, nuolat atrodo liūdnas ar abejingas, sunkiai išsiskiria su tėvais);
 • įvairių negalavimų, kai nerandama medicininės priežasties (galvos, pilvo skausmai, šlapinimasis į lovą, sutrikęs miegas, apetito praradimas arba pernelyg didelis maisto poreikis, nerviniai tikai, mikčiojimas);
 • išgyvena krizę, traumą (artimo žmogaus mirtis, tėvų skyrybos, ligos, brolio, sesers gimimas, persikraustymas gyventi kitur, mokyklos pasikeitimas, naminio gyvūno praradimas, autoavarija, gaisras, patirta prievarta ir pan.).

 

 

 

 

 

„Jaunimo linija - 8 800 28888; Darbo laikas: visą parą
Emocinę paramą teikia: savanoriai

www.jaunimolinija.lt/laiskai ir www.jaunimolinija.lt/pokalbiai-internetu

Į laiškus per 24 valandas atsako „Jaunimo linijos“ savanoriai. 

Pokalbiai internetu vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio 18-22 val.

„Vaikų linija“ - 116 111; Darbo laikas: 11.00-23.00 kasdien
Emocinę paramą teikia: savanoriai

www.vaikulinija.lt arba  info@pagalbavaikams.ltskyrybos@pagalbavaikams.lt

Į laiškus per 36 valandas atsako savanoriai konsultantai. Pokalbiai internetu vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 18-23 val.

 „Vilties linija“ - 116 123; Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

116123@viltieslinija.lt arba vilties.linija@gmail.com
Pagalba teikiama suaugusiems.
Į laiškus per 3 darbo dienas atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai. 

 

„Pagalbos moterims linija“ - 8 800 66366; Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

pagalba@moteriai.lt

pagalbosmoterimslinija.lt
Pagalba teikiama moterims ir merginoms.
Į laiškus per 24 valandas atsako „Pagalbos moterims linijos“ savanorės konsultantės.

Pokalbiai internetu vyksta sekmadieniais, pirmadieniais ir antradieniais 17-21 val.

“Tėvų liniją” - 8 800 900 12; Darbo laikas: darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.

Pagalbą teikia: psihologai profesionalai

 

www.tevulinija.lt

Pagalba teikiama tėvams

 

2022 M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

Tikslas: Organizuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą.

Uždaviniai:

 • Organizuoti prevencines priemones gimnazijoje siekiant socialinės, psichologinės ir fizinės gerovės.

 • Ugdyti atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms

Priemonės

Darbo forma

Įgyvendinimo laikas

(mėn.)

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Pastabos

 1. Organizacinė veikla

1.1. 2021-2022 m. m. VGK veiklos ataskaita

Susirinkimas

Birželis

D. Lengvinienė

Įgyvendinta veikla ir pateikti pasiūlymai.

 

1.2. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2023 m. parengimas

Posėdis

Gruodis

VGK nariai

Parengtas VGK veiklos planas.

 

1.3. VGK posėdžių, pasitarimų organizavimas

Posėdis, pasitarimas

Ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius arba neplanuoti posėdžiai reikalui esant

VGK nariai

Situacijos, problemų analizė, sprendimų priėmimas.

 

1.4. Bendradarbiavimas su VTAS, seniūnija, policija, Šilutės ŠPT, Šilutės socialinių paslaugų centru

Susitikimai, pokalbiai, dalyvavimas posėdžiuose

Pagal poreikį

D. Lengvinienė

Problemų sprendimas, prevencijos vykdymas.

 
 1. Įtraukusis ugdymas

2.1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ir mokomų namuose mokinių mokymosi pasiekimų aptarimas

Posėdis

Vasaris, birželis

D. Lengvinienė

M. Žeimienė

Apie mokymosi pasiekimus informuoti tėvai, pateiktos rekomendacijos.

 

2.2. Individualios konsultacijos, metodinės literatūros, priemonių dalinimasis su mokytojais, atsižvelgiant į jų pageidavimus

Konsultacija

Per m. m.

M. Žeimienė

Efektyvesnė pagalba mokytojams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais.

 

2.3. Mokinių, ugdomų pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, sąrašo sudarymas, programų rengimas

Programų rengimas

Rugsėjis

D. Lengvinienė

M. Žeimienė

Sudarytas mokinių, ugdomų pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, sąrašas, parengtos programos.

 

2.4. Dokumentų rengimas pirminiam ir pakartotiniam vertinimui ŠPT

Dokumentų rengimas

Esant poreikiui

M. Žeimienė

D. Lengvinienė

Įvertinti vaiko pažangą, aprašyti pasiekimus ir pateikti ŠPT pirminiam ir pakartotiniam įvertinimui.

 

2.5. Teikti pagalbą SUP turintiems mokiniams

Konsultacijos

Pagal poreikį

Pagalbos mokiniui specialistai

Teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams, konsultacijos ir rekomendacijos mokytojams.

 
 1. Smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija. Socialinis ir emocinis ugdymas

      

3.1. Kaip sušvelninti streso poveikį?

Paskaita 8-12 kl. mokiniams

Sausis

VSPS

E. Paulauskaitė

Mokiniams pateikiama informacija apie asmens higieną ir su ja susijusiomis ligomis

 

3.2. Prevencinių programų įgyvendinimo rezultatų analizė

Tyrimas

Balandis

B. Galinauskienė

D. Lengvinienė

Aptartas programų įgyvendinimas, veiksmingumas Patyčių situacijos mokykloje rodiklio pokytis.

 

3.3. Psichotropinių medžiagų poveikis organizmui

Klasės valandėlės 5 – 7 kl. mokiniams

Vasaris

VSPS

E. Paulauskiatė

Informacija apie psichoaktyvių medžiagų poveikį ir žalą.

 

3.4. Patyčių prevencijos priemonių plano įgyvendinimas, 2023 m. plano rengimas

Posėdis

Gruodis

VGK nariai

Aptartas plano įgyvendinimas, parengtas Patyčių prevencijos priemonių planas 2021 m.

 

3.5. Mokinių, turinčių problemų, lankymas namuose

Lankymasis namuose

Per m. m.

D. Lengvinienė

Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais ir mokiniais.

 

3.6. Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams

Konsultacija, pokalbiai

Per m. m.

D. Lengvinienė,

Suteikta informacija, pagalba mokiniams, tėvams.

 

3.7. Policijos pareigūnų, pagalbos mokiniui specialistų paskaitos

Paskaita, susitikimas

Per m. m.

D. Lengvinienė

Organizuojamos paskaitos.

Suteikiamos teisinės žinios. Vykdoma prevencinė veikla.

 
 1. Mokymosi pagalbos mokiniui teikimas

4.1. Analizuoti mokinių lankomumo, pažangumo ir elgesio pokyčius, teiktos pagalbos efektyvumą

Posėdis, susirinkimas

Lapkritis, kovas, gegužė

L. Uselienė

D. Lengvinienė

Analizuojama situacija, numatomos priemonės mokinių pažangumo, lankomumo ir elgesio gerinimui.

 

4.2. ,,Ką veikia logopedas ir kam jis reikalingas?“

Pranešimas, lankstinukai

Rugsėjis

M. Žeimienė

Suteikta informacija tėvams apie mokykloje dirbančio logopedo veiklą ir pagalbą.

 

4.3.„Kalbu taisyklingai ir aiškiai“

Renginys priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniams

Gruodis

M. Žeimienė

Mokinių kalbos raiškos gerinimas, kokybiškas mokinių tarpusavio verbalinis bendravimas.

 
 1. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas

5.1. „Kaip įveikti egzaminų baimę?“

Paskaita II, IV klasių mokiniams

Kovas

VGK

Geresnė mokinių savijauta.

 

5.2. ,,Kaip tėvai gali padėti vaikui ruošiantis egzaminams?“

Paskaita II, IV klasių mokinių tėvams

Kovas

VGK

Pozityvūs tėvų ir vaikų santykiai. Gebėjimas valdyti stresą.

 

5.3. Penktokų adaptacija

Tyrimas

Spalis

D. Lengvinienė

Įvertinta penktokų adaptacija, pateiktos rekomendacijos klasių vadovams, penktokams ir tėvams

 

5.4. Psichikos sveikatos dienai paminėti

Susitikimai

Spalis

VGK, VSPS

Klasių vadovai

Suteiktos žinios mokiniams, gilesnis savęs pažinimas ir galimybė pasinaudoti psichologine pagalba

 

5.5. Laisvalaikis kitaip

Akcija

Lapkritis

M. Žeimienė,

VGK nariai

Formuosis mokinių sveiko gyvenimo įgūdžiai, vertybės ir nuostatos.

 

5.6. Europos judėjimo savaitė

Akcija

Rugsėjis

E. Paulauskaitė

B. Galinauskienė

Aktyvios mokinių pertraukos, geresnė mokinių savijauta.

 

5.7. Vasaros poilsio stovyklos organizavimas

Stovykla

Birželis

D. Lengvinienė

B. Galinauskienė

M. Žeimienė

Organizuota stovykla gimnazijos mokiniams.

 

5.8. Mokinių sveikatos tikrinimo rezultatai ir analizė

Pasitarimas,

susirinkimas

Spalis

E. Paulauskaitė

Pateikta informacija apie mokinių sveikatos problemas.

 

5.9. Pirotechnikos priemonių keliamas pavojus

Paskaitos 5-II kl. mokiniams

Lapkritis

D. Lengvinienė

Pareigūnė J. Kaktienė

Mokiniai įgis daugiau žinių apie pirotechnikos priemonių keliamus pavojus.

 

5.10. Analizuoti elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, teikti pagalbą, taikyti poveikio priemones.

Susirinkimas

Pažeidimo atveju

D. Lengvinienė

VGK nariai,

Išaiškinami mokinių ydingo elgesio faktai, teikiama pagalba, taikomos poveikio priemonės.

 
 1. Krizių valdymas

6.1. Bendradarbiauti su Gimnazijos krizių valdymo komanda, vykdyti krizinių atvejų valdymą

Krizės valdymo priemonių organizavimas gimnazijoje

Esant reikalui

VKG nariai

Atskirais atvejais parengtos priemonės krizių valdymui.

 

Laukiamas rezultatas: Teikiama pagalba mokiniams, vertinamas pagalbos veiksmingumas. Mažėja elgesio pažeidimų. Aukštesnis mokyklos kultūros rodiklis. Mažesnis patyčių situacijų rodiklis. Gerėjantis ugdymo aplinkos saugumas. Gerėjanti mokinių savijauta mokykloje.

_____________________________________

PRITARTA:

Vaiko gerovės komisijos posėdyje

2022 m. sausio 4 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. D3- 1)

Puslapis atnaujintas: 2022 vasario 11