Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Ugdymas karjerai

TIKSLAS:

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

UŽDAVINIAI:

  • Padėti mokiniams išsikelti karjeros tikslus ir išsiaiškinti savo profesinius polinkius, profesinį kryptingumą bei tinkamumą;
  • Teikti individualias, grupines konsultacijas;
  • Organizuoti konsultacijas profesinio informavimo tema I-II g. klasių mokiniams ir jų tėvams;
  • Informuoti ir patarti dėl mokymosi dalykų pasirinkimo, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų;
  • Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką.

Eil.

Nr.

Priemonės

Įgyvendinimo

data

Darbo forma

Atsakingi asmenys

Laukiami rezultatai

Pastabos

1.

Ugdymo karjerai veiklinimo išvykos

Per mokslo metus

Pažintinis vizitas, patyriminis vizitas.

J. Vingienė.

L. Genys

 

Susipažįsta su pasirinkta profesija, darbo aplinka, atlieka su nurodyta profesija susijusias užduotis

 

2.

Grupinės konsultacijos,  užsiėmimai skirti karjeros ugdymui

Individualios konsultacijos mokiniams ir tėvams

 

Per mokslo metus

Konsultacija

J. Vingienė

Rasti optimaliausius ir tinkamiausius atsakymai

 

3.

Teikiama informacija mokiniams apie tolimesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes

Nuolat, pagal poreikį

Individualus informavimas

J. Vingienė,

D. Lengvinienė

Augs gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ir tolesnių studijų kokybė

 

4.

Vidurinio ugdymo aprašo pristatymas mokiniams ir tėvams. „Pasirinkimo kryptys, baigus pagrindinio ugdymo  programą“ II kl. mokinių tėvams

02 – 03

Tėvų susirinkimas

L. Uselienė

Padės mokiniams lengviau apsispręsti kokią profesiją rinktis, kur tęsti mokymąsi įgijus pagrindinį išsilavinimą.

 

5.

„Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“ II kl. mokinių tėvams

03-04

Tėvų susirinkimas

J. Vingienė

 

Dalyvaus vaikų karjeros planavimo procese.

 

6.

Individualios konsultacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams)  

04

Individualus konsultavimas

J. Vingienė

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susipažins su tolesnio mokymosi galimybėmis, mokymo įstaigomis, profesijų paklausa, stojimo ir studijų

paslaugomis.

 

7.

Supažindinimas su 2017 metų bendrojo priėmimo į aukštąsias bei profesines mokyklas sąlygomis, tvarka, priėmimo datomis – II-IV kl. mokiniams

04

Grupinė konsultacija

J. Vingienė

Mokiniai sužinos naują informaciją.

 

8.

Savianalizės, profesinio kryptingumo testai I kl. mokiniams

Per mokslo metus

Karjeros pamokos

J. Vingienė

Mokiniai geriau pažins karjerai svarbias asmenybės charakteristikas.

 

9.

,,Profesijų įvairovė“ 5-6 kl.,

„Savęs pažinimas“ 7-8 kl. (Gardamo m-kla)

 

Per mokslo metus

Karjeros užsiėmimai

J. Vingienė

Mokiniai susipažins su išrinktomis profesijomis.

Mokiniai išryškins savo asmenybės savybes, supras, kad individuali karjeros samprata atskleidžia vertybes, polinkius ir kitas savybes, patobulins savo supratimą apie darbo paskirtį.

 

10.

Klasių vadovų ir mokytojų – dalykininkų konsultavimas karjeros ugdymui

Pagal poreikį

Individualus informavimas

J. Vingienė

Augs bendradarbiavimo, informavimo kompetencijos

 

11.

Klasių valandėlės uk tematika

1-2 k. per pusmetį

Klasės valandėlės

J. Vingienė, kl. vadovai

Gauta informacinių uk žinių, įgytos savęs pažinimo, karjeros galimybių, planavimo ir įgyvendinimo kompetencijos.

 

12.

Moksleivių konsultavimas individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais pagal numatomą studijų kryptį ir karjerą

Nuolat

Informavimas

L. Uselienė,

J. Vingienė

Augs karjeros planavimo įgūdžiai, mokinių mokymosi kompetencijos

 

13.

Išvykų organizavimas į atvirų durų dienas, studijų muges

2017 m.

I pusmetis

Išvyka

J. Vingienė

Susitiks su šalies profesinio rengimo įstaigų atstovais

 

14.

Mokymosi krypties pasirinkimo galimybės (Gardamo m-kla)

04

Susitikimas/ atvirų durų diena Žemaičių Naumiesčio g-je

J. Vingienė,

L. Uselienė

Formuosis mokinių karjeros kompetencijos, padės jiems pasirinkti mokymosi kryptį.

 

 

15.

Susitikimai su įvairių profesijų atstovais.

Dalyvavimas projekte „Kam to reikia?“

Pagal paklausą ir pasiūlą

Susitikimas, išvykos į darbovietes, klasės valandėlės

J. Vingienė,

L. Uselienė

Augs bendravimas, bendradarbiavimas, gerosios patirties sklaida

 

16.

Susitikimas su studentais-buvusiais gimnazijos mokiniais

Nuolat

Susitikimas

J. Vingienė,

klasių vadovai

Geresnis bendruomenės bendradarbiavimas

 

17.

Susitikimai su mokymo įstaigų atstovais

Pagal susitarimą

Susitikimas

J. Vingienė,

L. Uselienė

Užmegzti ryšiai, vykdomas bendradarbiavimas

 

18.

Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su socialiniais partneriais dėl mokinių veiklinimo įmonėse, įstaigose

Per mokslo metus

Susitikmas

J. Vingienė,

L. Genys

Sklandus profesinis veiklinimas, bendradarbiavimas

 

19.

Karjera. Mokslas. Studijos

Vasaris

Išvyka

J. Vingienė,

M. Lidžiuvienė

Susipažins su studijų programomis, karjeros galimybėmis, naujovėmis

 

20.

Karjeros planų pildymas

Per mokslo metus

Konsultacija

J. Vingienė,

klasių vadovai

Gebės planuoti, priimti adekvačius karjeros sprendimus

 

21.

Naudingos mokslų informacijos, naudingų nuorodų sklaida į mokinių e-paštus, e-dienyną.  žinutes. E-pamokos.

Per mokslo metus

Pranešimai, vaizdo pamokos

J. Vingienė

Aktuali, naujausia informacija e-naujienų duomenų bazė